Параграф22 Daily

§22 Новини

В Гърция не важи копие от регистрационния талон

След запитване от страна на ИА "Автомобилна администрация" гръцката страна информира, че при извършване на крайпътни проверки на територията на Република Гърция всеки водач на превозно средство трябва да носи оригинал на част I на свидетелството за регистрация или оригинал на част I и част II на свидетелството за регистрация. Копие на свидетелството за регистрация не се смята за валидно. В случай на непредставяне на гореспоменатите документи, компетентният гръцки орган налага глоба и сваля регистрационните номера, като отнема свидетелството за регистрация на превозното средство.


Гръцката страна изтъква като основен мотив за това изискване разпоредбите на чл. 5 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства. Съгласно чл. 5 от директивата "за целите на идентифицирането на превозно средство в пътния трафик държавите-членки могат да изискват водачът да носи при себе си част I от свидетелството за регистрация".


Мнението на ЕК е, че "това е от компетентността на държавата-членка, където е извършена крайпътната проверка да определи дали само оригинал на свидетелството за регистрация се счита за валиден документ или и копие от него също може да се приеме."


Съгласно Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства "държавите-членки издават свидетелства за регистрация на превозни средства, които са предмет на регистрация съгласно техните национални законодателства. Свидетелството се състои или от една част, съгласно приложение I, или от две части, съгласно приложения I и II".


В Република България свидетелството за регистрация на превозното средство се издава по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, който се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика. Формата, вида и съдържанието на издаваните в Република България свидетелства за регистрация на МПС са регламентирани в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.


Съгласно тази наредба, "част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на собственика с превозното средство. Тази част се съхранява от собственика и се носи при използване на превозното средство при необходимост."


Тъй като в гръцкото законодателство е въведено подобно изискване, гореизложеното следва да се взима предвид при извършването на превози до, от и през територията на Република Гърция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във