Параграф22 Daily

§22 Новини

В Софийския апелативен район са работили по над 85 000 преписки

В Апелативна прокуратура - София, чийто район обхваща най-голямата територия на страната, се проведе годишно отчетно събрание за дейността й през изминалата 2020 г. Административният ръководител на САП Радослав Димов приветства гостите на събитието, което се организира в онлайн формат.

То беше уважено от Иван Гешев, зам.-главния прокурор при ВАП Десислава Пиронева, зам.- градския прокурор Иво Илиев и окръжните прокурори от Софийския апелативен район. Сред поканените за участие бе и Йордан Стоев, представител на Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет.

Осемте окръжни прокуратури, които са в териториалния район на Софийска апелативна прокуратура - Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Кюстендил и Перник, София - област и София - град, съществено се различават помежду си. Това е свързано, както с демографското, социалното и икономическото състояние, така и с териториалното им разположение. Тези фактори оказват пряко влияние върху нивата и структурата на регистрираната престъпност, както и на натовареността на отделните прокурорски структури в апелативния район. Освен окръжните, това са 16 районни прокуратури и 16 териториални отделения.

Анализът на обобщените данни за района на Софийска апелативна прокуратура, в който живее повече от 1/3 от населението на страната, сочи намаление на регистрираните престъпления през изминалата 2020 г. Наблюдава се и известно увеличение на процента на разкриваемост от страна на МВР.

Административният ръководител на САП Радослав Димов акцентира върху високото ниво на взаимодействие между прокуратурата, разследващите и полицейските органи. То е в основата на ефективността на работата в досъдебната фаза на наказателното производство и води до подобряване на успеваемостта на наказателната политика в съдебната фаза. Водещ фактор в това сътрудничество остава екипният принцип, каза Димов.

През 2020 г. прокурорите от апелативния район са работили по 85 003 преписки, като 95,6% от тях са решени своевременно. С 35 % са се увеличили преписките, образувани след самосезиране, което е показател за активната работа на прокурорите в района на САП. Констатирано е увеличение на потвърдените прокурорски актове при упражнен инстанционен  контрол. Това е индикация както за обоснованост и законосъобразност на постановените прокурорски актове, така и за проявен професионализъм.

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства през 2020 г. е 79 366, като новообразуваните са 35 053. Подобрена е срочността на прокурорските произнасяния – 97,98% от досъдебните производства са решени в рамките на едномесечния срок. Досъдебните производства, взети на специален надзор от прокурори в Апелативна прокуратура - София, са 831, от които новообразувани през 2020 г. са 504 броя.

Сред досъдебните производства за извършени тежки престъпления и с особен обществен интерес, преобладават делата за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда (5345 броя), данъчни престъпления (2083), изготвяне и прокарване в обръщение на неистински парични знаци и кредитни карти (1581), корупционни престъпления (999), злоупотреба със служебно положение (485), престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив (427), изпиране на пари (244) и злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз (164).

В района на Апелативна прокуратура - София през 2020 г. в съда по прокурорски актове са били образувани 8202 дела. Осъдени и санкционирани с постановен съдебен акт са 7818 лица. Отчетена е положителна тенденция за намаляване на оправдателните присъди. Относителният им дял към всички лица с постановен съдебен акт е 4,19 % за целия апелативен район. Постигнатият резултат е добър атестат за качеството на прокурорската работа в апелативния район.

Значително се е увеличил броят на изготвените от прокурорите уведомления по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество – общо 881 за 2020 г. Внесените искания от прокурор за обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза на държавата бележат ръст със 194 % в сравнение с предходната 2019 г.

Отчита се и засилена активност на прокуратурите в района по противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества. Съвместно с органите на МВР са проведени множество специализирани акции по места.

Апелативният прокурор Радослав Димов подчерта, че резултатите, постигнати през 2020 г., въпреки затрудненията и ограниченията, свързани с епидемичната обстановка в страната, се дължат на активните действия и професионализъм на прокурорите и служителите. Доброто ниво на взаимодействие между Апелативна прокуратура - София и окръжните и районните прокуратури ще продължи да се развива и надгражда и през тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във