Параграф22 Daily

§22 Новини

В становище до Конституционния съд ВКС отсича: Отнемането на книжката и спирането на кола от движение за неплатени глоби нарушават Конституцията

Разпоредбите от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), според които МВР има право да отнема временно шофьорски книжки и спира от движение автомобилите на хора, които не са си платили глобите, и въз основа на които цяло лято се правят проверки на границата, ограничават непропорционално основни права и свободи. Такава позиция застъпва Върховният касационен съд (ВКС) в становище до Конституционния съд (КС), изготвено от съдия Борислав Белазелков, което не е обсъдено на Пленум на съда, но е представено официално в КС.

Параграф 22 публикува пълния текст на становището на висшия съдия.

Дами и Господа Конституционни Съдии,

Съгласно предоставената ни възможност представяме на Вашето внимание становището на Върховния касационен съд по искането на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 171, т. 1, 6. „д“ и т. 2, 6. „к“ от Закона за движението по пътищата (Обн. ДВ, бр. 20/05.03.1999, изм. и доп. бр. 60/07.07.2020) поради противоречието им с чл. 35, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 57, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 и ал. 2. от Конституцията.

Становището не е обсъдено и гласувано от Пленума на Върховния касационен съд, тъй като до изтичането на срока за отговор свикването на този орган е практически невъзможно.

Тезата в искането е, че с посочените разпоредби се ограничават непропорционално’основни права и свободи.

Всички аргументи в искането на омбудсмана следва да бъдат подкрепени, като някои от тях може да бъдат развити по-подробно:

Заявената от законодателя цел на посочената уредба е осигуряване на безопасността на движението по пътищата и преустановяване на административните нарушения. Тази цел е легитимна, но за постигането й не може да се ограничават основни права и свободи, най-малко когато за нейното постигане в закона са уредени други правни средства, които, правилно приложени, могат да способстват по-добре за нейното постигане.

Поведението на административнонаказаният с глоба, който не я плаща доброволно след изтичането срока за доброволно изпълнение, е неправомерно, но това не съставлява нито престъпление, нито административно нарушение. С неизпълнението той се поставя в положението на неисправен длъжник с парично задължение и може да търпи само принудително изпълнение върху неговото имущество и доходи по реда на ДОПК и ГПК, когато държавата е присъединен по право взискател.

Всяка лична принуда срещу длъжник по парично вземане е недопустима.

Длъжникът може да не изпълнява паричното си задължение, защото не рЫполага с достаточно имущество и доходи. Такъв длъжник се нуждае от уредената в приложимия процесуален закон защита — несеквестируемост, отсрочване и разсрочване на задължението, спиране на изпълнението, опрощаване от органа, установил вземането и др. Ограниченията на личните права на длъжника могат само да затруднят постигането на заявената от законодателя цел.

Отнемането на свидетелството за управление на моторно превозно средство може да лиши длъжника от трудово възнаграждение, от доходи от извършваната от него стопанска дейност, както и от възможност да се грижи за своето семейство и близки. Тази мярка по- скоро пречи, отколкото помага, тъй като социално слабият длъжник може да се окаже лишен от възможност да управлява моторно превозно средство до изтичането на давностния срок за административното наказание глоба.Спирането от движениё на моторното превозно средство надхвърля значително нуждите на принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника. То го лишава неоправдано от гарантираната от процесуалните закони възможност да ползва автомобила до извършването на публичната продан, не е свързано по никакъв начин с органа на принудително изпълнение, който трябва да насрочи и извърши публична продан в разумен срок и не на последно място — може да засегне правната сфера на съпруга недлъжник, когато автомобилът е съпружеска имуществена общност — твърде често срещана хипотеза при нищожни шансове за бърза и ефективна защита на правата съпруга недлъжник.

Отделен, но не по-малко съществен е въпросът за начина, по който се прилага на практика тази мярка от органите на MBP. Този въпрос е разгледан подробно в искането на омбудсмана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във