Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на строежа на вила „Аглика“ на Витоша

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“, намираща се в природен парк „Витоша“.

На основание чл.145 от Закона за съдебната власт, Върховната административна прокуратура (ВАП) възлага на Столична община да упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията ( ЗУТ)  за строежа на вила „Аглика“, при наличие за основание за това.

Действията на ВАП са в резултат на доклад от проверка, направена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ . По време на  проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район „Витоша“– СО и на НАГ – СО.  Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столична община.

Столична община следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място като се изискат и всички относими към гореизложеното данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Докладът от проверката следва да е подробен и да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай, че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер - да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП.

Докладът от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във