Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП възлага на КЕВР да прецени предпоставките за налагане на административно-наказателна отговорност по отношение на „Топлофикация-Перник“ АД

Върховна административна прокуратура (ВАП) е образувала преписка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прецени предпоставките за налагане на предвидената административнонаказателна отговорност  по отношение на  „Топлофикация –Перник“ АД , в изпълнение на възложена контролно-санкционна власт.

Във връзка с авария на 07.05.2020 г. на шламохранилище на „Топлофикация - Перник“ АД - сгуроотвал „7-ми септември“ и пропуск на вода от дигата, ВАП възложи проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В хода на проверката е констатирано неизпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването и  неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Перник” на потребители в град Перник. Показателите за качество са приети от КЕВР, а Общите условия са неразделна част от издадената лицензия на „Топлофикация - Перник“ АД и също са одобрени от Комисията с решение, което представлява общ административен акт.

След проверка на КЕВР, предвид направените констатации, и на основание на Закона за енергетиката /ЗЕ/, с Констативен протокол са дадени задължителни предписания на „Топлофикация - Перник“ АД.

Според чл. 206 от ЗЕ на енергийно предприятие, което наруши разпоредби на този закон, на подзаконови нормативни актове по прилагането му, контролът за изпълнението на които е възложен на Комисията, на общи или индивидуални административни актове на Комисията, правнообвързващи решения на АСРЕ или условията на издадената му лицензия, се налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв. с издаване на наказателно постановление от председателя на Комисията или от упълномощено от Комисията длъжностно лице.

Сред материалите, получени във ВАП, не се съдържа информация за наложена санкция.

Поради това, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт,  ВАП ангажира председателя на КЕВР да упражни правомощията си по отношение на „Топлофикация - Перник“ АД.

ВАП изиска да бъде своевременно уведомена за взетите решение и извършените от КЕВР действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във