Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС изпълнява Информационното табло на Европейския съюз за правосъдието

"България е на първите места по най-малко висящи граждански, търговски и други дела, както и по административни дела на първа инстанция". Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на конференция по темата "България в Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието".


Според вицепремиера - делът на приключилите граждански дела на първа инстанция само за една година е 99%, а на административните endash 92%. Това показва, че през тази година са решени толкова на брой дела, колкото са и заведени", констатира Златанова.


В рамките на дискусия позицията на Върховен административен съд представи съдия Таня Куцарова: "През изминалата 2013 г. ВАС, който за разлика от ВКС, действа и като първа и като касационна инстанция, е приключил общо 17 169 дела. От тях в срок от един месец са приключили 15 364 дела. Това означава, че 89% от свършените дела пред ВАС са в месечен срок. От един до 3 месеца - свършените дела са 1479 и над 3 месеца - 329. Казвам това за да има действителни критерии, по които да се отчита натовареността в съдилищата в България и специално в административното правораздаване. Това е показател, че ефективността на правосъдието представлява симбиоза между защитата правата на гражданите и качеството на правораздаването.


Намирането на баланс между бързина на производството и качество на съдебните актове означава намиране на начин да се осъществи принципа на ефективност на правосъдието.


От друга страна българските граждани разчитат на Върховния административен съд за защита на основните права на гражданите. ВАС е съда, който в най-голяма степен прилага директно и пряко правото на ЕС. Върховния административен съд е касационна инстанция по силата на договорите е длъжен в хипотеза когато правото на ЕС намира приложение пряко да го приложи или да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург. В този смисъл е изключително важно съдиите в административното правораздаване да са добре запознати с правото на ЕС, защото го прилагат пряко и забележете - бързо.


Разбираме ефективността на съдебната система в търсене и намиране на баланса между бързината правораздаването и неговото качество, което ще гарантира правата на гражданите и на юридическите лица в административните производства . В този смисъл ние можем да дадем някои препоръки.


На второ място, следва да препоръчаме равномерно натоварване в цялата система на правораздаването. Това казвам най-вече по отношение на административното правосъдие, където в страната действат 28 административни съдилища и Върховният административен съд. От данните на статистиката не става ясно каква част от тези хиляди дела, са решени като първа инстанция, и каква част - като касационна инстанция. Намирам за важно определянето на критериите по които да се оценява за да може тази работа да бъде разпределена между отделните съдилища.


На следващо, но не и на последно по значение място, следва да поставим насърчаването на извънсъдебното разрешаване на спорове. Защото по този начин страните остават без лоши чувства помежду си и без спомена, че държавата е упражнила принуда. Като използваме метода на медиацията в административното правораздаване ще следва да бъдат разширени средствата на административните органи, като страни в един административен процес да бъдат насърчавани споразумения по член 20 АПК.


В изпълнение препоръките на Европейската комисия ВАС е иницирал няколко промени в законодателството така че подсъдността да бъде променена, чрез създаване на условно казано Централен административен съд, който съществува в редица европейски държави. Това може да се изпълни без промяна на въведената с Конституцията двуинстанционност на административното правораздаване в България. Този орган (ЦАС) ще разглежда делата на икономическите регулатори, на колективните административни органи - ДКЕВР, КЗК, СЕМ и други, а ВАС да остане като единствено касационна инстанция по тези спорове.


Ръководителят на проектите на Върховният административен съд Александър Николов разказа в резюме за инициативите и бъдещите приоритети свързани с европейско финансиране като специален акцент постави на въвеждането на електронно правосъдие по които работи ВАС по модел, на Испания. Там електронното правосъдие е свързано с администрацията на всички нива, данъчна администрация , митническа администрация, съдебно- изпълнителните служби, нотариалните кантори, включително и съдилищата всички нива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във