Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС обяви за нищожна Методиката за намаляване на годишните плащания по мярка 214 от ПРСР

Върховният административен съд обяви за нищожна Методиката за намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Тя е била утвърдена със Заповед №РД 09-243 от 17.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед №РД 09-235 от 12.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Методиката е нищожна, тъй като законодателят не е делегирал компетентност на министъра за издаването на този нормативен административен акт с предмет регламентация на правилата, по които ще бъдат намалявани или отказвани агроекологичните плащания на земеделските стопани, кандидатстващи за финансова помощ по реда на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. Методиката е издадена на основание чл. 16 от Наредба № 11. С посочената разпоредба е регламентирано, че когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, животни или пчелни семейства не са спазени базовите изисквания по чл. 26, ал. 1 и 2 или изискванията по управление, агроекологичните плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Следователно оспорената методика е издадена по приложението на подзаконов нормативен акт, което е в противоречие на чл. 76, ал. 1 АПК и чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Тричленният състав е установил също, че методиката не е била обнародвана и в "Държавен вестник". Съгласно член 5, ал. 5 от Конституцията нормативните актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определено друго. Неспазването на тази конституционно установена форма за външно изразяване на нормативния административен акт засяга валидността на волеизявлението – то не може да придобие исканото от закона правно действие на нормативен административен акт.

Административно дело № 958 от 2019 г. беше образувано по жалба на физическо лице. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във