Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС обяви за нищожна методиката за определяне на санкции по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР

Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожна Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Основанието е, че изпълнителният директор на ДФ „Земеделие", утвърдил оспорената методика, не е овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава нормативни административни актове. Същият е действал като административен орган с властнически правомощия без изискуемата, в тази връзка, компетентост. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове, нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон.

Методиката не е обнародвана и в Държавен вестник.

Решението по административното дело може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във