Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС обяви за нищожни изискванията на НЗОК за лечение на хепатит С

Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени на 15 август 2020 г.

Причината е, че изискванията не са били обнародвани в „Държавен вестник“, а това е съществен порок на акта, който води до неговата нищожност. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок. Настоящият съдебен състав приема, че оспорените Изисквания на НЗОК, утвърдени от директора на НЗОК по своето естество представляват нормативен административен акт, които съдържат административноправни норми. Изискванията се отнасят за неопределен и неограничен брой адресати – както освен изпълнителите на медицинска помощ и така и физическите лица, страдащи от хроничен вирусен С хепатит над 18 години.

Обжалваните изисквания съдържат правила за издаване и заверяване на протоколите за започване и продължаване на лечение на инфекцията с хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст; индикации за лечение; критерии за започване на лечение; изключващи критерии и съображения; лечебно - диагностичен алгоритъм: терапевтични схеми при различни генотипове на инфекцията, схеми на лечение при пациенти с компенсирана чернодробна цироза, нелекувани или лекувани преди, но не и с ДДАС; лечение на пациенти с декомпенсирана чернодробна цироза; лечение на пациенти, неотговорили на предишна антивирусно лечение с ДААs, лечение на пациенти с посттрансплантационен рецидив на инфекцията, лечение с ДДАС при специални групи от пациенти; мониториране на ефективността на терапията; проследяване на пациенти след постигане на траен вирусологичен отговор и общи изисквания.

Административно дело № 9163 от 2020 г. беше образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Хепактив“.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във