Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС окончателно обяви за нищожна методиката за определяне на санкции по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР

Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно обяви за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. С решението по административно дело № 9034 от 2021 г. касационната инстанция остави в сила решението на тричленен състав на ВАС по административ
но дело № 9424/2019 г. от юни миналата година.

Причината е, че изпълнителният директор на ДФ „Земеделие", утвърдил методиката не е овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава такива нормативни административни актове. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт прави същия нищожен. Само законът може да оправомощи даден орган в държавата да издаде нормативен акт. 3аконодателят е този, който преценя необходимостта от правна регламентация с подзаконов нормативен акт, т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде регламентирана на подзаконово ниво и кой е органът, който да стори това“, пише в решението на касационната инстанция.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове, нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон.

Методиката не е обнародвана и в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във