Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС окончателно потвърди забраната за строителство върху три дюни край Несебър

Върховният административен съд (ВАС) потвърди акт на Административния съд в Бургас, произнесен по протест на Окръжната прокуратура в града и забрани строителството върху три дюни, разположени в защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър“.

Припомняме, че сагата се разигра през 2013 г. Тогава по протест на Окръжна прокуратура - Бургас, Административен съд в града с Решение по адм.д.№392/2013 г., отмени Решение на Директора на РИОСВ- Бургас за съвместимост на инвестиционно предложение на ЕООД „Сле груп“ с предмета и целите на опазване на защитена зона „Ахелой, Равда, Несебър“ и прогласи неговата нищожност.

С атакувания административен акт на РИОСВ - Бургас е било съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищно застрояване в поземлен имот в м.“Кокала“ в землището на Община Несебър. Имотът попада в границите на защитена зона „Ахелой, Равда, Несебър“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Съдът е уважил становището на Прокуратурата, че на територията на имота са представени три природни дюнни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, което е несъвместимо с планираното жилищно строителство.

С Решение на Върховния административен съд по адм.д.№1364/2015 г., актът на Административен съд Бургас е изцяло потвърден.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Отново по протест на Окръжна прокуратура-Бургас, от РДНСК-Бургас, със Заповед №ДК-10-ЮИР-74/2015 г. са прогласили нищожността на Разрешение за строеж №25/2009 г., издадено от Главния архитект на Община Царево, за изграждане на обект „Жилищни сгради за сезонно ползване и зона за обществено обслужване“ в м.“Смайлов чаир“ Община Царево, издадено на името на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД.

С Решение по адм.д.№1641/2015 г. Административен съд Бургас е отхвърлил като неоснователна жалбата на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД против Заповедта на РДНСК Бургас и е потвърдил изводите в атакувания административен акт за допуснати груби нарушения на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда, т.к. площта и обемът на инвестиционното предложение са изисквали преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на строежа върху околната среда, поради близостта на имота със защитената зона „Караагач“.

Решението на Административен съд Бургас  подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във