Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отхвърли жалбите срещу решенията на Съдийската колегия на ВСС

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите срещу решения на Съдийската колегия на ВСС, с които на длъжност „съдия“ във ВАС са повишени девет кандидати. Процесните решения са по т.10.1, т.10.2, т.10.3, т.10.4, т.10.5, т.10.6, т.10.7, т.10.8, т.10.9 и т.10.10 от протокол № 33, приети на 6 октомври 2020 г., по време на дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на ВСС. Административно дело №11942/2020 г. е образувано по жалби на трима магистрати, които са участници в конкурса за повишаване на длъжност „съдия“ във ВАС, обявен с решение по т. 6 от протокол № 34 от заседание на СК на ВСС, проведено на 6 ноември 2018 г.

Тричленният състав приема, че наведените от жалбоподателите възражения, с които оспорват изцяло реда на класиране, предложен от конкурсната комисия, са неоснователни. Дейността на конкурсната комисия по чл. 189, ал.5, т.5 ЗСВ е експертна, поради което оценките за професионалните качества на кандидатите не подлежат на ревизия. В Закона за съдебната власт не е предвидена възможност при преценка за законосъобразност на решенията на колегиите на ВСС, взети в резултат на проведено конкурсно производство, да бъде извършена проверка на правилността на оценката на конкурсната комисия.

В същия смисъл е практиката на ВАС по сходни казуси, както следва: Решение № 1364 от 3.02.2021 г. на ВАС по адм. д. № 10511/2020 г., VI о., Решение № 14647 от 31.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 15235/2018 г., Решение № 1834 от 11.02.2010 г. на ВАС по адм. д. № 16549/2009 г., VII о., Определение № 3363 от 25.03.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3265/2015 г., VI о., Определение № 2757 от 13.03.2015 г. на ВАС по адм. д. № 2271/2015 г., 5-членен с-в, Определение № 609 от 20.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 15462/2014 г., VI о., Определение № 14138 от 21.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 8927/2016 г., VI о., Определение № 2105 от 20.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1441/2017 г., 5-членен с-в. Практиката на ВАС e в съответствие и с установеното тълкуване от Съда на Европейския съюз (СЕС) - Решение на Общия съд (девети състав) от 14 декември 2017 г. по дело T-609/16 (PB срещу Европейската комисия). Съгласно него конкурсната комисия разполага с дискреционни правомощия при преценката на придобития от кандидатите професионален опит, както по отношение на естеството и продължителността му, така и с изискванията за длъжността за заемане. СЕС извежда изрично, че когато проверява законосъобразна ли е оценката на придобития от кандидатите професионален опит Общият съд трябва само да се увери, че при упражняването на дискреционните си правомощия конкурсната комисия не е допуснала явна грешка, лишаваща от правдоподобност заключението й.

Върховните магистрати приемат, че резултатът от гласуването на Съдийската колегия на ВСС е израз на свободната преценка на членовете на колективния орган, в рамките на предоставените му от закона правомощия. При приемането на обжалваните решения са изложени подробни съображения, които обосновават волята на колективния орган.

Съдийската колегия на ВСС в рамките на своята оперативна самостоятелност извършва преценка дали да приеме решение за повишаване на кандидата или не, с оглед предвиденото в чл. 193, ал. 4 ЗСВ правомощие и задължение на кадровия орган при приемането на решението по ал. 3 да проверява дали класираният кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества. Такава проверка, дължима по закон, е извършена и в конкретния случай, при приемане на решенията за повишаване на класираните кандидати. Видно от изказванията на членовете на колегията, направени в хода на обсъжданията, не е установено несъответствие на някой от кандидатите, повишени по поредността на класирането, с посочените изисквания, и това обстоятелство, както и данните от цялата конкурсна документация, са обосновали приемането на оспорените решения.

Тричленният състав на ВАС не намира за основателни твърденията на жалбоподателите за неравно третиране в конкурсната процедура на непритежаващите статут на командировани във ВАС кандидати за повишаване в длъжност. Видно от приложените по делото документи, в конкурса са взели участие множество кандидати, които не са командировани във ВАС, като част от тях са получили по-високи оценки от други, командировани във ВАС кандидати. Приложимата правна уредба не ограничава участието в конкурси за повишаване в длъжност в орган на съдебната власт на кандидати, които са командировани в съответния орган, или заемат длъжност административен ръководител или заместник на административен ръководител в друг орган на съдебната власт. Възприемането като пречка за допускане до участие в конкурс на командирован магистрат в органа, за който кандидатства, или заемането от него, на ръководна длъжност в орган на съдебната власт, би означавало същият да бъде дискриминиран в сравнение с всички останали участници по този признак, каквато възможност не само не е предвидена в приложимата правна уредба, но е и изключена от действащото антидискриминационно законодателство, се отбелязва в решението на ВАС.

Формираните от върховните магистрати изводи са обосновани и в съответствие с решение №12 от 27 юли 2018 г. по конституционно дело №1 от 2018 г., съгласно което въведените изисквания при повишаване на магистрати в съответния орган на съдебната власт са обективиран израз на възприетия подход и изградените критерии на законодателя за професионализма на участниците в съответния конкурс. Поради това те не представляват неравно третиране, защото признакът професионализъм не е между изчерпателно изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията социални признаци за недопускане на ограничение на правата.

Неоснователни са направените от двама от жалбоподателите искания за спиране на производството по делото и отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) за тълкуването на чл. 20 от Хартата на основните права на ЕС, регламентиращ равенството на всички хора пред закона. С дефинираните от жалбоподателите въпроси се цели тълкуване на национални разпоредби, а не на норми от правото на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във