Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени измененията в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени наредбата от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет /ВАдС/, обнародвана в Държавен вестник, бр.28 от 28.03.2014 г.

Основанието за отмяна е нарушение в съдопроизводствените правила при приемането на този подзаконов нормативен акт - липса на мотиви и доклад към проекта за изменение на Наредба №1/2004г., както и непровеждане на обществено обсъждане.

Тричленният състав е приел, че има нарушение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и на чл.28, ал.2 и 3 от закона, свързани с изискването проектът на нормативен акт да бъде публикуван на интернет страницата на ВАдС, заедно с мотивите, съответно доклада, преди приемането му, за да се даде възможност на заинтересованите лица да предоставят в 14-дневен срок предложения и становища, както и към него да има изготвени мотиви, съответно доклад, с изискуемото съдържание по чл.28, ал.2 ЗНА. В случая тези изисквания не са изпълнени.

Административно дело № 3586/2016 г. беше образувано по протест на Върховна административна прокуратура.

Решението на тричленния състав подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във