Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени като незаконосъобразен текст от Наредбата за конкурсите за повишаване на магистрати

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени като незоконосъобразна разпоредбата на на чл. 40 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в Държавен вестник бр.17 от 21.02.2017 г. Текстът от наредбата определя критериите за оценка в конкурсите за повишаване на магистрати. Причината за отмяната му е, че противоречи на разпоредба от нормативен акт с по-висок ранг, а именно на чл. 192, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в който също са описани критериите за оценка в конкурсите за повишаване на магистрати.

Административно дело 4552 от 2020 г. беше образувано по жалба на съдия Мария Вранеску против решение № 516 от 14.01.2020 г., постановено от тричленен състав на ВАС по административно дело № 5736/2019 г.

Петчленният състав на ВАС приема, че текстът от наредбата води до изместване тежестта на всеки един критерий в общата оценка в противоречие с волята и целта на законодателя. Смисловото, граматическото и синтактично тълкуване на разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗСВ налагат извода за общо три критерия за класиране.

Това са:
- първи критерий- резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
- втори критерий – данните от кадровите дела на кандидатите
- трети критерий : преценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите. Именно на база тези три критерия следва да се формира общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества,като всеки един от трите критерия следва да има отделна и самостоятелна тежест в общата оценка.

В същото време незаконосъобразно в чл.40, ал.1 от Наредбата първият критерий за класиране по смисъла на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ е разделен на два самостоятелни критерия: резултати от последното атестиране и резултати от проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС. На следващо място - незаконосъобразно вторият самостоятелен критерий по смисъла на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ – данни от кадровото дело на кандидата, е групиран в чл. 40, ал.1 от Наредбата, наред с критерия резултати от последно атестиране и от проверки на по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС. И за двата критерия вместо да се определи самостоятелна оценка, се определя една обща оценка. В този смисъл незаконосъобразно се поставя една обща оценка. Тя е средно аритметична на двата цифрови компонента по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, вместо за всеки един от трите критерия по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ да се поставя отделна оценка, а общата оценка да се формира като средно аритметично от трите самостоятелни оценки.

Като е приел, че разпоредбата на чл. 40 от Наредбата съответства на разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗСВ и не й противоречи, тричленният състав на ВАС е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във