Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени повишенията трима съдии в длъжност „Съдия в Наказателна колегия на ВКС

Върховният административен съд отмени решения от Протокол на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което съдиите Димитрина Йорданова (Софийски градски съд“, Мария Лалова (Апелативен съд - гр. София) и Татяна Грозданова-Чакърова (Окръжен съд - гр. София) са повишени в длъжност "Съдия във Върховен касационен съд - Наказателна колегия" и придобиват ранг „Съдия във ВКС и ВАС“.

Административно дело е образувано пред ВАС по жалба на Десислав Любомиров – съдия в Софийски градски съд, командирован в Софийския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Тричленният състав приема, че е налице незаконосъобразност на решенията на Съдийската колегия на ВСС и те са приети в нарушение на материалноправната норма на Закона за съдебната власт (ЗСВ). В конкретния случай конкурсната процедура за повишаване и заемане на 4 (четири) свободни длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия е приключила на 11.10.2018 г. От този момент е започнал да тече 9 - месечния срок по чл. 193, ал.6 ЗСВ, като той е изтекъл на 11.07.2019 г. За възникването на предпоставка по чл. 193, ал.6 от Закона за съдебната власт е релевантен моментът на освобождаването на длъжността.

Граматическото тълкуване на разпоредбата показва, че законодателят е имал предвид конкурсна процедура, която последно е приключила преди освобождаване на съответната длъжност в деветмесечния период. С обжалваните решения Висшия съдебен съвет не е съобразил обстоятелството, че меродавен за 9-месечния срок по чл. 193, ал.6 ЗСВ е моментът на освобождаване на длъжността, а не моментът на назначаването на конкретния магистрат. В настоящия случай обжалваните решения незаконосъобразно са приети при приложение на предходната редакция на нормата на чл. 43, ал. 2 – 9 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. на ВСС, предвиждаща различен подход при уредбата на началния момент на срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ.

Тричленният състав приема, че трите длъжности, като освободени след изтичане на 9 - месечния срок, следва да бъдат обявени за заемане при провеждане на нова конкурсна процедура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във