Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени текстове от Наредбата за работното време и почивките на полицаите

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени с решение по административно дело 8601 от 2019 г. текстове от Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи, обнародвана в Държавен вестник на 2.08.2016 г. Делото беше образувано по касационна жалба на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“.

Отменени са чл. 8, чл. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3, чл. 20а, чл. 21, ал. 2, чл. 23, ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 32, ал. 2, чл. 33, ал. 1, §1, т. 9 от допълнителните разпоредби, § 3 от заключителните разпоредби, приложение № 1 към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3.

Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове е необходимо да има мотиви на проекта на нормативен акт, които да гарантират спазване на основните принципи при неговото изработване – обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Липсата на дефинираното от закона съдържание на мотивите, освен, че е формално нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА, не осигурява възможност на съда и да извърши проверка за спазване на принципите при подготовката на нормативния подзаконов акт, смята петчленният състав на ВАС.

В текста на чл. 28, ал. 3 ЗНА е предвидено, че проектът на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. Допуснатото нарушение на императивни процедурни правила при издаване на процесната Наредба е съществено и е основание за отмяна на оспорения нормативен акт.

Част от отменените текстове касаят общият брой часове за извънреден труд при бедствия и извънредни ситуации, разпределянето на работните смени в графиците, сумарното изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден и др.

Решението е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във