Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС стартира изпълнението на нов проект по Оперативна програма „Добро управление“

Върховният административен съд започна изпълнението на проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актове на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Стойността му е 279 642 лева и трябва да бъде реализиран до края на 2020 година. Общо 26 магистрати и 4 съдебни служители от ВАС ще участват в изпълнението на двете дейности по проекта.

По Дейност 1 „Изготвяне на проучване-анализ на ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация и изготвяне на доклад, обобщаващ причините за неизпълнение на съдебни решения, с които са потвърдени или отменени административни актове и начините за тяхното преодоляване според действащото законодателство“ ще бъдат анализирани съдебните актове, с които се отменя изричен акт или мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт; отхвърля се жалба срещу административен акт, с който се създават задължения или се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации или се отменя като незаконосъобразен подзаконов нормативен акт или общ административен акт. Въз основа на анализираната информация ще бъде изготвено проучване-анализ на съдебната практика на Върховния административен съд и административните съдилища през последните пет години. Предвижда се изработването на публично достъпен, информационен документ, който да бъде от помощ на органите на местното самоуправление и местната администрация.

По Дейност 2 „Изготвяне на правила за текущ мониторинг и оценка на съдебната практика на административните съдилища и Върховния административен съд по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд“ ще се извърши преглед на съдебната практика на ВАС и административните съдилища в периода 2014 -2018 г. Ще се набележат съдебните актове, в които съдът е преценил, че в обхвата на предвиден по закон съдебен контрол на действията на администрацията, не попадат административни актове, вън от случаите, когато закон изрично не предвижда съдебен контрол. Въз основа на този преглед, ще се изготви анализ на делата, по които съдът е отказал да разгледа оспорен административен акт, и ефективното осъществяване на съдебния контрол и упражняването в пълен обем на правото на достъп до съд на засегнатата страна.

Резултатите и изводите от анализа, както и мерките за преодоляване на констатирани ограничения на правото на достъп до съд, ще се обсъдят на кръгла маса с участието на съдии от Върховния административен съд и административните съдилища, представители на научната общност и съдебни служители, като ще бъдат одобрени правила за мониторинг на подобни дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във