Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС заседава днес по едно от делата на КТБ

Днес Върховния административен съд гледа в открито съдебно заседание административно дело № 1696/2015 г. Делото ще се гледа в зала № 1 във Върховния административен съд от Петчленен състав, I – колегия, съобщават от юридическата кантора Menko Menkov & Associates.

Това административно дело е образувано във връзка с жалба от Изпълнителните директори на Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД) срещу Решение № 137/06.11.2014 г. на Управителния съвет (УС) на Българска Народна Банка (БНБ) (подчинен дълг). От правната кантора се надяват, че във ВАС ще има един обективен и безпристрастен съдебен процес, подчинена на закона и на истината.

Предисторията на този правен спор:

Корпоративна търговска банка АД (КТБ) бе обвинена несправедливо, че е финансирала непряко плащания към самата нея, според БНБ, с което е нарушила не само българското, но и европейското законодателство, твърдеше през ноември 2014 г. регулаторът. Затова УС на БНБ отне издаденото през март разрешение за увеличаване на капитала на кредитната институция със сумата от 35 млн. евро, а за констатираните нередности бе уведомена Софийската градска прокуратура.

Става дума за включване в капитала на трезора от втори ред на 35 млн. евро, привлечени по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24 март 2014 г., между банката и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД.

Подчиненият срочен дълг е статия от пасива на банковия баланс. Той е един вид депозит, но при особен режим, за който няма гаранция или друго обезпечение. Като пасив подчиненият срочен дълг се явява задължение за банката. Средствата по него са изцяло на разположение на банката. Първоначалният му срок до падежа е не по-къс от 5 години, а предсрочното му изплащане не може да се извърши без предварително писмено разрешение на БНБ.

От предишната Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките (сега Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките) е видно, че включването на суми към подчинения срочен дълг (съответно - в капитала от втори ред) се разрешава от ръководителя на управление „Банков надзор“.

Капиталът от втори ред служи за формиране на капиталовата база на дадена банка, т.е. на нейния собствен капитал. Сборът от капитала от първи ред и капитала от втори ред (след намаления, предвидени в Наредба №8) дава собствения капитал. Капиталът от втори ред се включва към собствения капитал, ако отговаря на определени изисквания. Затова включването или не на суми към подчинения срочен дълг влияе не само върху собствения капитал на трезорите, но и върху тяхната капиталова адекватност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във