Параграф22 Daily

§22 Новини

Веселка Златева - Кожухарова оглави Районен съд - Пазарджик.

Съдия Златева има над 15 години юридически стаж. Била е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик и съдия в Районен съд – Пазарджик. Председател е на Комисията по професионална етика в Районен съд - Пазарджик.

В Концепцията си за стратегическо управление Златева отчита, че следва да се запази тенденцията за специализация на съдиите в основните правни материи, извършване на периодични проверки на всички дела, производството по което продължава повече от година след образуването им, както и за изготвяне на анализи на причините за това с оглед преодоляването им. Предвижда се създаване на електронни досиета на магистратите и съдебните служители, монтиране на ПОС-терминални устройства, провеждане на ежегодни обучения на съдебните заседатели от наказателни съдии, създаване на регистър на съдебните заседатели, провеждането на периодични срещи между ръководството на РС – Пазарджик, на РП - Пазарджик, началниците на РУП-та и Адвокатска колегия - Пазарджик, на които да се анализират проблеми във връзка с взаимната работа. За подобряване дейността по връчването и оформянето на призовки в населените места извън гр. Пазарджик ще се провеждат срещи-обучения с кметове на кметства и с упълномощените длъжностни лица в общините.

При изслушването на кандидата пред ВСС, въпроси му бяха зададени от членовете Милка Итова, Галя Георгиева и Васил Петров във връзка с облекчаване работата на съдебно-изпълнителната служба, възможностите за решаване на кадровия проблем посредством командироване на съдии от апелативния район или преместване по чл. 194 от ЗСВ и за обособяване на адвокатска стая.

Кандидатурата на съдия Златева бе подкрепена от Галя Георгиева, Милка Итова и Димитър Узунов. Те се обединиха около становището, че концепцията на кандидата е изключително задълбочена, демонстрирано е задълбочено познаване на дейността на съда и точно идентифициране на проблемните области с конкретни мерки за тяхното решаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във