Параграф22 Daily

§22 Новини

ВКС ще приема заявления за избор на трима членове в Комисията по атестирането и конкурсите

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Пленумът на Върховния касационен съд избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

С решение на Съдийската колегия по Протокол № 10/30.03.2021 г. е изменена нормата на чл. 3, ал. 3 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК). Според новата редакция членовете на КАК, избрани от действащи към момента на избора съдии съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт, изпълняват задълженията си за срок от 1 година, с откъсване от работата, считано от избирането им с решение на Съдийската колегия на ВСС.

Предстои провеждането на процедура за избор от Пленума на ВКС на още трима действащи съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите – един със специализация по гражданско право, един със специализация по наказателно право и един със специализация по търговско право.

Затова председателят на ВКС изпрати до ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд писма относно възможността за подаване на заявления от съдиите за участие в процедурата за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите в срок до 14.05.2021 г. включително. Документи се приемат и по електронен път (на ел. поща: [email protected]) или по факс (02/9883985). Към заявленията се прилагат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт. В писмата се напомнят част от критериите, посочени в чл. 3, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията на дейността на КАК, на които следва да отговарят членовете на Комисията – да нямат наложени дисциплинарни наказания и да нямат висящи дисциплинарни производства, а в случай на участие в конкурс за преместване или за повишаване в длъжност, същият следва да е преминал фазата на изготвяне и обявяване на резултатите от класирането на интернет страницата на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във