Параграф22 Daily

§22 Новини

Властта ще променя и Правилника за прилагане на Закона за ДАНС

На днешното си заседание Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с ПМС № 23/2008 г.

С Постановлението се правят промени, целящи привеждане на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност (обн., ДВ, бр. 56 от 2018 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 17 от 2019 г.), Закона за изменение и допълнението на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 77 от 2018 г.) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2018 г.), както и промени, целящи прецизиране на използваната терминология.

Прецизират се и се доразвиват разпоредбите, уреждащи дейностите на специализираните административни дирекции „Инспекторат“ и „Координация и информационно-аналитична дейност“. Регламентират се функциите и задачите на длъжностното лице по защита на данните в Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух.

Въвеждат се изисквания за предоставяне на определена информация при еднократни посещения в стратегическите обекти или в обектите, осъществяващи стратегически дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във