Параграф22 Daily

§22 Новини

Властта задължава адвокатите да проследяват съмнително богати клиенти и да донасят

Пълна проверка на клиента - от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на търговски дружества до установяване на произхода на средствата му, ще трябва да прави всеки адвокат, когато работи по сделки с имоти и финансови операции, или просто предоставя адрес за кореспонденция при регистрация на фирма. Адвокатът ще изисква серия от декларации от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, ако парите са по негова доверителна сметка, ще трябва да отказва да извърши сделка с тях и да докладва на МВР, МФ, ДАНС и КПКОНПИ.

Това предвижда проектът за вътрешните правила срещу изпирането на пари на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Те бяха огласени късно в петък и всички адвокати имат една седмица, за да изпратят предложения и становища по тях, пише lex.bg. Правилата не важат, когато адвокатът работи по дело, независимо от етапа му, включително, ако става дума за проучване на случая на клиента.

С правилата се въвеждат различни изисквания спрямо адвокатите, когато става дума за пране на пари и когато се натъкнат на финансиране на тероризъм. Мерките срещу прането на пари, които трябва да прилагат, включват комплексна проверка на клиентите, събиране на информация, съхраняване на документите по сделката 5 години, оценка на риска от изпиране на пари и разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти. Когато става дума за тероризъм, се изисква адвокатът да блокира парите на съмнителния клиент, ако са по доверителна сметка и незабавно да уведоми властите – МВР, МФ, ДАНС и КПКОНПИ.

Адвокатът трябва да извърши комплексна проверка на клиента си при установяване на делови взаимоотношения; извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или над левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции; извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или над левовата равностойност на 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции, а ако сделката надхвърля равностойността на 5000 евро – да предупреди клиента, че нарушава Закона за ограничаване на плащанията в брой; съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм; съмнения относно достоверността или адекватността на идентификационните данни на клиента.

Проверката се прави преди установяване на делови взаимоотношения или извършване на сделка. Клиентът ще да попълни формуляр "Познавай своя клиент", предвидени са и декларации за произход на средства и за действителен собственик.

Адвокатът е длъжен да извърши проверка и "винаги, когато възникне съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици или когато се получи информация за промяна в тях". Ако клиентът се окаже "видна политическа личност", тогава проверката, която трябва да извърши адвокатът, е още по-сериозна. Като "видна политическа личност" правилата определят президента, премиера, министрите и заместник-министрите, депутатите, конституционните и върховните съдии, членовете на Сметната палата и УС на Централната банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, управата на държавните предприятия, кметовете и заместник-кметовете на община и район, както и председателите на общински съвети, ръководството на политическите партии и т.н. За видни политически личности се смятат и хората, които са заемали висшия пост преди по-малко от година.

Според правилата, ако адвокатът не може да извърши комплексната проверка, трябва да уведоми потенциалния си клиент, че няма да го обслужи. Той трябва да отказва делови взаимоотношения и ако формулярът "Познавай своя клиент" не е попълнен с достоверна информация“. Т.е. ще трябва да проверява дали всичко написано в него е вярно, а няма да е достатъчно да се довери на декларираното от клиента.

Правилата задължават адвоката да поддържа актуална информацията за клиентите и операциите, събрана при комплексната проверка, за целия период на деловото правоотношение. Като освен това той поне веднъж годишно, трябва да преглежда и актуализира при необходимост поддържаните бази от данни и клиентски досиета, "като прилага мерките за комплексна проверка, включително когато му стане известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата по отношение на клиента".

Адвокатът ще е длъжен да съхранява 5 години всички събрани и изготвени документи, данни и информация, във връзка с изискванията на правилата срещу прането на пари. Освен това адвокатът трябва да си води и специален дневник. Там той отразява съобщения за "възникнало съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение". "При възникване на съмнение адвокатът открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от него или неговите служители действия, свързани със съобщението или съответните операции и сделки", предвиждат правилата.

Съмнение за пране на пари при дадена сделка според тях може да възникне у адвоката, ако е информиран за финансовите ѝ параметри и е налице някое от следните обстоятелства – например клиентът е поискал услуги, които с оглед на обявена специализация на адвоката в определени сфери на правото, излизат извън рамките на неговата компетентност. За съмнителна се приема и покупка и бърза последваща продажба на активи с висока стойност, при които цената на придобиване се различава съществено от цената при последващата сделка.

Съмнително според правилата е и когато адвокатът установи наличието на необичайно голям брой придобити активи, съпоставен с доходите или приходите на клиента. Не е ясно как може да стане това, без адвокатът да извърши финансов и икономически анализ на клиента си и свързаните с него лица.

Друго посочено основание адвокатът да стигне до извода, че може да е изправен пред пране на пари, е формулирано по следния начин – "когато от адвоката е поискано извършване на услуги във връзка със сделки и действия, при които се поставя условие да не се разкрива самоличността на клиента или на други участващи в сделките лица, включително и чрез прикриването на тези лица с фиктивни участници в сделките и действията".

Съмнение се приема, че има и при предложение от страна на клиент за делегиране на правомощия на адвоката или на трето лице, които надхвърлят тези, които обичайно се предоставят в такива случаи. Има хипотези и за наличие на необосновано високи разходи за изследвания, разработки, маркетинг, реклама, транспорт, опаковки, административни дейности в договори, възложени от клиент.

Съмнителни, според правилата, са клиенти, встъпващи в делови отношения или търсещи услуги при необичайни или нетрадиционни обстоятелства, които предлагат да заплатят значително по-високи хонорари за услуги, чиято обичайна цена по тарифата на адвоката е по-ниска. Специално е отбелязано, че случаите, когато адвокатът получава значителна сума като възнаграждение за успех, не се разглеждат като рисков фактор.

Правилата карат адвокат да се усъмни за пране на пари и при "очебийна демонстрация на свръх лукс и парадиране с притежавани от клиента активи (луксозни марки автомобили, дрехи, аксесоари и др.), когато това е несъответстващо на декларираното от него финансово състояние, доходи и/или приходи".

Те определят като съмнителен и клиент, който показва видими признаци на притеснение или демонстрира необичайно поведение и реакции, които пораждат основателни съмнения за целите на операцията/сделката, за която се изисква съдействие от адвоката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във