Параграф22 Daily

§22 Новини

Внасят в парламента предложение за изменение на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да внесе в Правната комисия на Народното събрание предложение за промяна на разпоредбата на § 56, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Предлага се следната редакция на текста на разпоредбата: „Неприключените до влизането в сила на този закон процедури за атестиране се приключват по досегашния ред, когато атестационният формуляр е приет с решение на Комисията по атестирането и конкурсите“.

Предложението е във връзка с постъпилия и разгледан на първо четене в Народното събрание на Република България Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

С предлаганата промяната се цели да бъде облекчен редът за атестиране на магистратите. Посочено бе, че настоящата КАК – СК е провела общо 226 атестационни процедури за атестиране на съдии с изготвена и предложена комплексна оценка. Към 30.09.2019 г. са налице общо 245 висящи открити процедури за атестиране, а прогнозните данни за следващата година сочат необходимост от откриване на още 90 атестационни процедури, съгласно действащата към настоящия момент редакция на ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във