Параграф22 Daily

§22 Новини

Всички магистрати да платят публичните си задължения, структурите да свиват разходите

Магистратите и служителите да платят всичките си лични публични задължения, за да бъде подпомогната дейността по събиране на приходите, което ще доведе до подобряване дейността в публичния сектор. Такова е решението на  Комисията по бюджет и финанси на Висшия съдебен съвет, която прие нарочни решения за затягане на финансовата дисциплина в съдебната система.

В него не е посочено за какви публични задължения става дума, тъй като данъците и осигуровките на магистратите и служителите са за сметка на бюджета, но вероятно се имат предвид данъците върху доходите от наеми, хонорари, задълженията за местни данъци за имоти и автомобили и такса смет. Освен това бюджетната комисия указва на всички председатели на съдилища и шефове на прокуратури да ограничат разходите.

Какво точно реши Комисията по бюджета и финансите към ВСС?

1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат конкретни антикризисни мерки и действия за ограничаване на разходите по бюджетите им като за целта дефинират приоритетите си, така че при изпълнението на бюджетите си до края на 2020 г. да не бъдат поемани ангажименти, които финансово не са обезпечени, както и недопускане формирането на просрочени задължения. За целта да се извърши оценка на всички сключени договори по отношение на финансовата им обезпеченост и крайните срокове за тяхното изпълнение. Информацията да се представи на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС.

2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси" да изиска информация от органите на съдебната власт за очакваното изпълнение на бюджетите им до края на бюджетната година и предприетите конкретни мерки за намаляване на разходите. Въз основа на събраната информация да се изготви анализ, който да бъде докладван на комисия „Бюджет и финанси" и Пленума на ВСС.

3. ПРЕПОРЪЧВА на магистратите и съдебните служители да заплатят всичките си лични публични задължения, за да бъде подпомогната дейността по събиране на приходите, което ще доведе до подобряване дейността в публичния сектор.

4. УВЕДОМЯВА административните ръководители на органите на съдебната власт, че корекции по бюджетите им за придобиване на дълготрайни материални активи, текущи ремонти и др. ще бъдат извършвани по изключение само при аварийни и непредвидени обстоятелства.

Шефовете на съдилища и прокуратури ще трябва да уведомят бюджетната комисия за предприетите мерки за намаляване на разходите. За това ще бъде информирано и Министерството от финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във