Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС даде пълномощия по отношение на имот на ВСС в национален парк „Рила“

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи административния ръководител – председател на Върховния касационен съд, да предприеме действия по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, в т. ч. свързан и с изготвяне на скица-проект за изменение на кадастралната карта и нанасяне на изменението по надлежния ред на недвижим имот на ВСС, предоставен за нуждите на ВКС, представляващ 5 броя курортно-туристически сгради, находящи се в поземлен имот на територия горска - национален парк „Рила“, в землището гр. Сапарева баня, местност Зелени преслап, както и да подпише всички свързани с изменението документи, с право да преупълномощава трети лица.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да уведоми с писмо министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите относно счетоводното отразяване на поземления имот, предвид факта, че същият е бил заведен по баланса на ВСС след прехвърляне на актива от Министерство на правосъдието. Представляващият трябва да ги уведоми за съставени нотариални актове на името на частни лица за 4 бунгала, находящи се в поземления имот, на територия горска – национален парк „Рила“, които се намират върху територия изключителна държавна собственост съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии, а с § 1 от ЗР на ЗД на ЗС (ДВ бр. 46/2006 г.) е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 от ЗС за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост, който мораториум действа и понастоящем (ТР 3/2017 г. на ВКС, ОСГК).

Те ще бъдат уведомени също за становище на правоспособно да извършва дейности по кадастъра лице, по отношение на поземления имот и отразените сгради, представляващи преместваеми обекти – бунгала, нетрайно закрепени към земната повърхност, които съгласно ЗКИР не представляват обекти на кадастъра и не подлежат на нанасяне в кадастралната карта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във