Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Даниела Вълева за председател на Районен съд – Девня.

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра Даниела Христова Вълева за председател на Районен съд – Девня. Съдия Вълева има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е прокурор и заместник районен прокурор в Районна прокуратура – Девня, като от 2006 г. е съдия в Районен съд – Девня.

В Концепцията си за управление съдия Вълева определя като приоритет въвеждане на практика за провеждане на Общи събрания на съдиите и служителите за обсъждане на всички въпроси, касаещи правораздавателната дейност и организацията на работа. Посочено е, че следва да се ревизират наличните вътрешни правила и да се разработят нови за случаен подбор на съдебните заседатели, за работа с вещи лица, за контакт с медиите, за изпращане на съобщения и призовки, включително и чрез електронен адрес, изготвяне на наръчник на съдебния заседател и други.

По отношение сградния фонд, техническата обезпеченост и бюджета на съда ще се търси възможност за оптимизиране на разходите, ремонт на използваната от съда сграда, осигуряване на достъп до съда за хората в неравностойно положение. В областта на правораздавателната дейност приоритетните цели са свързани с редовно провеждане на Общи събрания на съдиите за обсъждане практиката на Окръжен съд - Варна и Административен съд – Варна с цел анализ на причините за отмяна и изменение на съдебните актове и връщането на дела, изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално-правни решения по идентични казуси, уеднаквяване на съдебната практика. Ще се стимулира повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, ще се упражнява административен контрол върху срочността за насрочване и разглеждане на делата, за изготвяне на съдебните актове, анализ на причините за отлагане на делата и неприключването им в процесуалните срокове. Предвижда се провеждане на прием на граждани от административния ръководител, създаване на правила за контакт с медиите и прилагане на адекватна медийна политика, публикуване графика на съдебните заседания и на съдебните актове в интернет страницата на съда, подобряване на нейната достъпност, функционалност и визия.

Въпроси към съдия Вълева поставиха членовете на ВСС Юлиана Колева и Галина Карагьозова относно публикуването на доклада за дейността на съда и отчитането на статистическите данни за натовареността на РС - Девня.

В подкрепа на съдия Вълева се изказаха членовете на ВСС Даниела Костова, Галина Карагьозова и Соня Найденова. Те подчертаха, че съдия Вълева има богат опит като съдия и прокурор и добре познава особеностите на съдебния район. Отбелязаха като предимство на кандидата, че представя полезни мерки за развитието на съдебната институция, като набляга на прякото ангажиране на съдиите в процеса на администриране на РС - Девня.

Facebook logo
Бъдете с нас и във