Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра единодушно Маргарита Новакова за председател на Районен съд – Разград

Съдия Новакова има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е съдия в Районен съд-Разград, съдия в Окръжен съд – Разград, съответно заместник административен ръководител на съда, съдия в Районен съд – Исперих, а от 2009г. е административен ръководител на РС – Разград.

Като мотив за кандидатирането си за втори мандат съдия Новакова посочи разработените под нейно ръководство правила касаещи организацията на работа в съда, постигнатите добри резултати по отношение бързината и качеството на съдебните актове, обслужването на гражданите, както и високите оценки от извършените проверки от Окръжен съд-Разград и Инспектората към ВСС.

Сред целите за развитие в Концепцията си съдия Новакова определя повишаване качеството на правораздаване като се запази постигнатата бързина и срочност при разглеждане на делата. Конкретните мерки ще бъдат насочени към повишаване квалификацията и компетентността на съдиите и съдебните служители, преустановяване постановяването на противоречащи и взаимно изключващи се съдебни актове по идентични казуси, провеждане на общи събрания със съдиите от Окръжен и Административен съд, обсъждане на резултатите от върнати дела от въззивния и касационен контрол. Ще продължи и работата по изготвяне на пълни електронни досиета на делата, чрез обучение на служителите ще се осигури подобряване обслужването на гражданите и страните по делата. Ще се запази практиката на взаимодействие с прокуратурата, адвокатурата и неправителствените организации, както и ще се подобри комуникацията с медиите.

Кандидатурата на съдия Новакова бе подкрепена и от Соня Найденова с мотивът, че резултатът от работата на магистратите в РС-Разград постигнали под 2% изменени съдебни актове е атестация не само за тяхната работата, но и за качествата на административния им ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във