Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Галена Чешмеджиева - Дякова за председател на Районен съд – Бяла

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържали се” избра Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова за председател на Районен съд – Бяла. Другият кандидат Пламен Тодоров Дочев, досегашен административен ръководител на РС-Бяла получи 6 гласа „за”, 5 „против” и 10 „въздържали се”.

Съдия Галена Дякова има над 7 години юридически стаж, като от 2007 г. до настоящия момент е съдия в Районен съд-гр. Попово. Според нея приоритетните управленски мерки следва да бъдат насочени към предоставяне на качествено и справедливо правосъдие, бързо, ефективно и прозрачно правораздаване; противодействие на корупцията в съдебната система; оптимизиране на правосъдната дейност и подобряване обществения образ на съдебната система.

Конкретните мерки заложени в Концепцията на съдия Дякова са: упражняване на текущ административен контрол по движението на делата; изискване на доклад от съдията-докладчик при липса на предприети действия в срок от пет работни дни; ежемесечни справки за причините за отлагане на дела; текущ контрол върху спрените дела от всички видове и предприемане на мерки за възобновяването и приключването им в разумен срок; използване на законови процесуални способи за дисциплиниране на страните и другите участници в процеса; анализ за причините за неприключване на делата в тримесечен срок; въвеждане на регистър на отводите; съкращаване на времето при първоначална размяна на книжа по ГПК, връчване на документи по заповедно производство, както и своевременно призоваване на подсъдими и свидетели по наказателни дела.

С цел недопускане на противоречива практика при решаване на сходни казуси периодично ще се обсъждат постановените съдебни актове. Предвижда се насърчаване на гражданите да използват предоставяните от съда електронни услуги, разработване на система за изпращане и получаване по електронен път на уведомления за насрочени съдебни заседания, съдебни протоколи и актове постановени по делата. Ще се предприемат мерки за разясняване и насочване на гражданите и страните в процеса към доброволно уреждане на спора и към медиация. Ще бъдат въведени в експлоатация ПОС-терминални устройства, правила за приемане и обработка на жалби и сигнали за корупция, за неетично отношение към гражданите или за конфликт на интереси между съдии и съдебни служители.

Сред останалите акценти в Концепцията са правилно, разумно и прозрачно управление на бюджетните средства, анализ на кадровия потенциал и условията на труд, осигуряване на повече работни помещения и площ в сградата, периодичен анализ на натовареността на служителите, обучения на съдебните заседатели, утвърждаване и периодично актуализиране на създадената информационна политика.

Съдия Дякова бе подкрепена от Димитър Узунов и Каролина Неделчева, които се обединиха, че тя е по-подходящия кандидат за поста. Посочено бе, че тя притежава безупречна професионална репутация, има необходимата управленска компетентност, демонстрира добро познаване и ясна визия за управлението на органа, за който кандидатства, предлага иновативни мерки и задълбочена концепция базирана на прецизен анализ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във