Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Янко Чавеев за председател на Районен съд - Самоков

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“ избра Янко Венциславов Чавеев за председател на Районен съд - Самоков. Съдия Чавеев има над 13 години юридически стаж. От 2007 г. до настоящия момент е съдия в Районен съд – Самоков, като от август 2013 г. е командирован в Районен съд - Самоков, където изпълнява функциите на административен ръководител.

Пред членовете на ВСС съдия Чавеев мотивира кандидатурата си с професионалната си реализация в Районен съд – Самоков, отличните взаимоотношения с колегите си и придобития административен опит като и.ф. административен ръководител. В бъдещия си управленски мандат ще работи за осигуряване на приемственост и надграждане на постигнатото в дейността съда и за подобряване срочността и качеството на съдебните актове.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Чавеев определя три основни цели – повишаване качеството на правосъдната дейност и на обслужването на гражданите, укрепване на административния капацитет на съда и повишаване на общественото доверие. Предвидените мерки са свързани с изготвяне на копия на отменените съдебни актове и актовете на горните инстанции, които ги отменят, и отделното им съхранение за всеки съдия, като същите се предоставят на атестационните комисии, изготвяне на ежедневни справки за ненасрочените дела, както и за неизписаните в срок съдебни актове по обявени за решаване дела и мотиви по произнесени присъди и решения, въвеждане на форма за отчетност на уважените отводи и самоотводи, както и на делата, по които страните са освободени от държавни такси. Наред с това ще се актуализират вътрешните правила за връчване на съдебни книжа по електронен път, ще се оптимизира изпълнението на бюджета и прозрачността в дейността на съда. Посочена е и необходимостта от усъвършенстване на правилата за разпределение на делата на случаен принцип и по- специално в частта им, детайлизираща предварително определените критерии за прилагане на изключения от този принцип.

Въпрос към кандидата зададе Мария Кузманова относно причините и срока за командироване на съдия Чавеев в Районен съд - Своге.

Кандидатурата му бе подкрепена от Димитър Узунов и Камен Иванов, които отчетоха, че са налице всички законови предпоставки за заемане на длъжността - касае се за безупречен съдия и професионалист, който се ползва с авторитет сред колегите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във