Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Иван Ченков за председател на Районен съд – Котел

Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за“, един „против” и 3 „въздържал се” избра Иван Стоянов Ченков за председател на Районен съд – Котел. Съдия Ченков има над 22 години юридически стаж, от които над 17 в органите на съдебната власт. Бил е съдия в Районен съд – Котел и негов председател в периода 1995 г.-1997 г. и 2002 г.-2004 г.

В Концепцията си за развитие на магистратурата, Иван Ченков залага на запазване на въведените добри практики, тяхното усъвършенстване и развитие за постигане на прозрачно, качествено и ефективно правораздаване в съответствие с европейските изисквания и стандарти. Според него следва да се спазва стриктна бюджетна дисциплина, с оптимизиране на разходите. Акцент се поставя върху попълването на електронните папки на делата с по-голям обем документи; насърчаване на съдиите и съдебните служители за повишаване на квалификацията им; постигане на по-голяма ефективност в работата на екипа от съдии и съдебни служители; въвеждане на ротационен принцип в работата на съдебните служители с цел взаимозаменяемост.

Светла Петрова запита съдия Ченков за личната му мотивация за участие в конкурсната процедура и причините за качеството на правораздавателната му дейност, според констатациите и общата оценка в последния атестационен формуляр на кандидата.

Кандидатурата на Съдия Ченков бе подкрепена и от Галина Карагьозова, Камен Иванов, Даниела Костова и от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, които се обединиха около тезата, че кандидатът има необходимия управленски опит, професионални качества и визия, и заслужава кредит на доверие, поради обективните причини, на които се дължат констатираните слабости в неговата правораздавателна дейност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във