Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Красимира Донева за председател на Районен съд – Средец.

Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” Красимира Тончева Донева за председател на Районен съд – Средец.

Красимира Донева има над 13 години юридически стаж, от които девет в органите на съдебната власт. Била е съдия в Районен съд- Ямбол, като от 2010г. е съдия в Районен съд – Средец.

В Концепцията си за управление съдия Донева определя четири приоритетни цели: оптимизиране управлението на съда; организация на съдебната администрация гарантираща повишаване качеството на работа и по-ефективно обслужване на гражданите; повишаване на общественото доверие в работата на Районен съд-Средец, формиране на политика за информиран публичен сектор, технологично обезпечение и подобряване на съдебните ресурси.

Сред предложените конкретни мерки са свеждане до минимум на групите дела, подлежащи на разпределение с опцията „дежурство” и укрепване професионалната квалификация на съдиите чрез участие в обучителни форми за прилагана на европейското право. Предвижда се още подобряване управлението, движението и срочното приключване на делата чрез утвърждаване на график за заседателни дни на съдиите, въвеждане и поддържане на вътрешни помощни регистри.

Предвижда се да се предложи обсъждане със съответната комисия на Общинския съвет на предстоящите кандидатури на съдебните заседатели за започващия на 01.01.2015г. мандат и провеждане на първоначално и периодично обучение. Предвижда се създаване на механизъм за съкращаване на процесуалните срокове, чрез които да се осигури изготвяне на назначените по делата експертизи, както и периодично практическо обучение на длъжностните лица, изпълняващи функциите на връчители.

С цел унифициране начина на работа и на процедурите ще се провеждат срещи в рамките на съдебния район с представители на съдилищата и Адвокатска колегия – Бургас. Предвижда се популяризиране на възможността за уведомяване чрез технически средства и електронен обмен на документи и съдебни книжа, както и въвеждане на иновации за по-ефективни обществени услуги за гражданите.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на съвета Светла Петкова, Калин Калпакчиев, Юлия Ковачева свързани с преодоляване на противоречивата практика по административно-наказателни дела, организацията на работа на съдиите и възможностите за участие в семинари и други форми на обучение.

Кандидатурата на съдия Донева бе подкрепена от Юлия Ковачева, според която кандидатът притежава необходимите лични и професионални качества, има ясна визия за това какво следва да се промени в организацията на работа на магистратите и съдебните служители и са налице всички предпоставки за успешен управленски мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във