Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Минка Китова за председател на Районен съд – Харманли

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за“, нито един „против” и 4 „въздържал се” избра Минка Китова за председател на Районен съд – Харманли. Другият кандидат Валентин Петров, съдия в Районен съд – Ардино получи 3 гласа „за“, 6 „против” и 10 „въздържал се”.
Съдия Китова има над 10 години юридически стаж, от които над 4 в органите на съдебната власт. От 2010 г. до 2013 г. е била младши съдия, а от 30 септември 2013 г. до настоящия момент е съдия в Районен съд – Харманли.

В Концепцията си М. Китова определя следните приоритетни цели: справедливо, бързо и ефикасно правораздаване и усъвършенстване на системата за управление на системата за управление на делата и механизмите за контрола им; повишаване професионалната квалификация, компетентността и мотивацията на съдиите и съдебните служители; осигуряване на равeн достъп до правосъдие на всички граждани; повишаване на общественото доверие в работата на съда; взаимодействие с останалите органи на съдебната система, държавни институции, адвокати, НПО и други; материално-техническо осигуряване и внедряване на нови информационни технологии.

Сред предложените мерки в изпълнение на поставените цели са обособяване на съдебните състави в граждански и наказателни отделения, усъвършенстване на времевите стандарти при подготовка, насрочване и разглеждане на делата; мониторинг и анализ на причините за отлагане на делата и неприключването им в процесуалните срокове, както и на тези за не насрочването им; въвеждане на пълни електронни досиета на делата; изпращане на призовки и съобщения по електронен път; популяризиране и насочване на страните към способите за ускорено решаване на спорове; периодичен анализ на причините за отводи; уеднаквяване практиката на съда.

Предвижда се осигуряване и на възможност чрез интеренет страницата на съда, да се осигури възможност гражданите да подават сигнали за нередности и пропуски в административното обслужване и забавено движение на производствата, като съобщението се получава на специално създаден за целта електронен адрес.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Галя Георгиева, Калин Калпакчиев и Васил Петров относно оптималния брой съдии съобразно натовареността на съда; наличието на обособена стая за адвокати, мерките, които могат да се предприемат от съдиите с цел превенция на детската престъпност и отчита ли се повишаване на делата заради Центъра за настаняване на бежанци в Харманли.

Съдия Минка Китова бе подкрепена от Галя Георгиева, Калин Калпакчиев, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов., които се позоваха на демонстрираната от кандидата загриженост към проблемите на съда, нейната компетентност и професионализъм, отличното й справяне с правораздавателната дейност. Лични впечатления сподели главният инспектор Теодора Точкова, която заяви че кандидатът е изключително принципен и добросъвестен колега, прецизен и мотивиран съдия, който в личните си отношения се отличава със старателност, изпълнителност и всеотдайност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във