Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Николай Иванов за районен прокурор на Брезник

Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с 21 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“ Николай Иванов Иванов за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Брезник.

Прокурор Иванов има над 20 години юридически стаж, като в органите на съдебната власт работи от 1993 г. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – гр. Перник и ръководител на териториалното отделение в гр. Брезник. От месец май 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – гр. Брезник, а през м. юни 2010г. е избран за нейн административен ръководител.

Николай Иванов отчете утвърдените положителни практики в досегашния си мандат като посочи, че са предприети организационни мерки за намаляване на върнатите от съда дела и постановени оправдателни присъди, поддържане на нисък брой на спрените дела водени срещу известен извършител, контрол върху дейността на разследващите полицаи и повишаване качеството на досъдебните производства.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Иванов набелязва следните цели за развитие и мерки за тяхното достигане: подобряване качеството на прокурорската работа по отношение на внасяните в съда прокурорски актове и свеждане до минимум на върнатите от съда дела и оправдателни присъди; упражняване на стриктен контрол по спазване принципа за случайно разпределение на делата и преписките; взаимодействие с контролните органи по реда на Надзора за законност; повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители; провеждане на периодични срещи с ученици и учители с цел превенция на извършваните престъпления от малолетни и непълнолетни.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Елка Атанасова и Галя Георгиева във връзка с наличието на проблеми и затруднения в дейността на прокуратурата и необходимостта от оптимизиране щата на съдебната администрация предвид факта, че натовареността на прокуратурата е под средната за страната.

Прокурор Иванов бе подкрепен от Елка Атанасова и Магдалена Лазарова, които се позоваха на представената концепция, реалната преценка на ситуацията и поставените оптимални цели за подобряване дейността на прокуратурата. Отчетен бе дългогодишният опит на кандидата в системата на правораздаването и безспорните му професионални и управленски качества като гаранция за успешен мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във