Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Росен Русинов за окръжен прокурор на Монтана

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, в който участваха атестираните кандидати Миглена Кирилова Митрева – Тодорова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана и Росен Петков Русинов – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор и изпълняващ функциите „административен ръководител-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана.

Прокурор Росен Русинов притежава над 20 години юридически стаж. Той започва професионалната си кариера като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Лом в периода от 2000 г. до 2001 г. От 2001 г. до 2005 г. е прокурор в Районна прокуратура – Лом, в периода от 2005 г. до 2010 г. е назначен за административен ръководител на същата прокуратура, като поради изтичане на мандата, от 23.03.2010 г. до 03.01.2011 г. е прокурор там. След проведен избор е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, която длъжност заема в периода от 2011 г. до 2020 г., когато с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/01.07.2020 г. е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, считано от 06.07.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Русинов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана. При изпълнение на служебните си задължения се ръководи единствено от вътрешните си убеждения и закона, без да се поддава на влияния. В своята работа той е отговорен, обективен и справедлив.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Русинов мотивира участието си в процедурата с професионалния, ръководния и житейски опит, който притежава. Като приоритети е заложил попълване на незаетите щатни бройки за прокурори и следователи; подобряване на комуникацията между тях; повишаване ефективността на работата по наказателни производства с висок обществен интерес; спазване на етичните правила; поддържане и подобряване на материално-техническата база; сътрудничество с държавните органи и органите на местната власт, както и подобряване на връзките с обществеността, чрез издигане на доверието на гражданите към Прокуратурата.

Въпроси към кандидата постави Йордан Стоев - член на ВСС, който поиска неговото мнение относно процесуално-следствените действия, в частност проблема в изготвянето на медицински и автотехническите експертизи. Обсъден бе и въпросът как ще бъде формиран управленския екип.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Йордан Стоев и Евгени Иванов – членове на ВСС, като се обосноваха с доброто представяне на кандидата, конкретните и ясни отговори на зададените въпроси и отличното структуриране на приоритетите за развитие на Окръжна прокуратура - Монтана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във