Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра с пълно единодушие съдия Димитър Думбанов за втори мандат председател на Районен съд – Разлог

Висшият съдебен съвет с пълно единодушие с 20 гласа „за” и нито един глас „против” и „въздържал се” избра съдия Димитър Иванов Думбанов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Разлог.

Съдия Димбанов има над 16 г. юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и съдия, а от 01.07.2010 г. е председател на Районен съд – гр. Разлог. Той е мотивиран да се кандидатира за втори ръководен мандат въз основа на своя опит като административен ръководител и съдия, както и на постиженията на магистратите и служителите, от които прави извод за правилната насока на своята визия за управление на съда през предходния му мандат.

В представената Концепция за стратегическо развитие на Районен съд – гр. Разлог, съдия Думбанов заявява, че ще съсредочи управленската си дейност в реализирането на ясни и открити политики за планиране и управление, в надграждане на наложените добри практики с цел постигане на тяхната устойчивост, като гаранция за осигуряване на равен достъп до правосъдие и изграждане на доверие в системата. За целта съдия Димбанов ще следва три приоритета, залегнали в стратегическия план за развитие на съда: срочно, качествено и достъпно правосъдие; компетентни магистрати и съдебни служители; прозрачност и публичност в работата на съда. Сред набелязаните мерки за постигане на първия приоритет, са периодично актуализиране и надграждане на вътрешната нормативна база – правила и процедури, включително и чрез изготвяне на оперативни планове с участието на магистрати и служители; периодичен контрол, анализ и оценка на работните процеси в съда, съпроводен със своевременно предприемане на мерки за оптимизирането му, периодичен контрол за използване на материалните ресурси, усъвършенстване на ползваните в съда софтуерни продукти и т. н. За постигане на втория приоритет ще се работи по усъвършенстването на процедурата на провеждане на конкурси и подбор на съдебните служители, както и продължаване на практиката за участие на магистрати и съдебни служители в различни видове обучения. При изпълнението на третият приоритет той акцентира върху спазването на етичните кодекси на  магистратите и съдебните служители; поддържане на широк спектър от съдебни услуги, предоставяни по електронен път и информиране на гражданите за използването им; актуализация на информацията на интернет страницата на съда, сформиране на Център по медиация и други.

Членът на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева попита кандидата за неговото виждане за реформата на съдебната карта и необходимостта от Районен съд – гр. Разлог, за населението в региона.

Подкрепа за кандидата заявиха членовете на Висшия съдебен съвет ДимитърУзунов, Васил Петров и Милка Итова. Те обърнаха внимание на професионалната и управленска компетентност на  кандидата и авторитета, който е спечелил съда под негово управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във