Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Симеон Гюров за председател на Районен съд – Пирдоп

Висшият съдебен съвет единодушно с 20 гласа „за” избра Симеон Горанов Гюров за председател на Районен съд – Пирдоп. Съдия Гюров има над 18 години юридически стаж. Бил е следовател в Столична следствена служба, а от 2006г. до настоящия момент е съдия в Районен съд-Пирдоп.

В концепцията си съдия Гюров определя като главна цел постигането на оптимален баланс между сроковете и качеството на правораздаването. Според него следва да се извърши първоначална вътрешна инвентаризация на делата по отношение продължителността на тяхното разглеждане, както и изясняване на причините, при които производството е продължило повече от една година. За предотвратяване забавянето на делата ще бъдат предприети мерки за постигане на максимално, равномерно разпределение на делата между съдиите, упражняване на административен контрол, прилагане на дисциплиниращи мерки при констатирано неоснователно отлагане, забавяне движението на делото или насрочване извън сроковете по НПК, при необосновано забавяне произнасянето и изготвянето на мотиви към съдебния акт.

За реализиране на по-добро управление на съда ще се извършва системен анализ и контрол на отменените и изменени актове и причините за това; анализ и обобщаване практиката на съда с цел изолиране на различния процесуален подход и противоречиви процесуално-правни отговори на докладчиците, ежемесечни заседания на съдиите и обучение на съдебните заседатели. Ще се утвърдят модели на работа с местни общности и социални групи с оглед разясняване ролята на съда и прилагането на закона.

Съдия Гюров бе подкрепен от Ясен Тодоров, Юлиана Колева, Мария Кузманова и Галина Карагьозова, които се обединиха около становището, че кандидатът притежава необходимите професионални качества, изпълнява изключително съвестно служебните си задължения, проявява висока отговорност, ползва се с подкрепата на колегите си и в негова подкрепа във ВСС е получено становище от ИГК – Златица за защита на живота, здравето, правата и интересите на жителите на Община Златица и Средногорието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във