Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Соня Камарашка за председател на Районен съд – Лом

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за“, 1 „против” и 2 „въздържал се” избра Соня Камарашка за председател на Районен съд – Лом. Соня Карамашка има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната система. От 1998г. до 2010г. последователно е заемала длъжностите младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура Лом. Била е и.ф. административен ръководител, а от юли 2010г. е назначена за районен прокурор на Районна прокуратура – Лом.

В концепцията си Соня Камарашка определя следните приоритетни цели – уеднаквяване натовареността на съдиите от гражданското и наказателното отделение, работа на ръководството на съда при максимална натовареност; анализ и промяна на Вътрешните правила за случайното разпределение на делата; създаване на електронни копия на делата, осъществяване на електронен обмен на информация с другите районни съдилища и прокуратурата; провеждане на обучителни срещи между магистрати от Районния съд, кметовете и кметските наместници на населените места от съдебния район във връзка с призоваването по граждански и наказателни дела; създаване на организационна възможност за работа в постоянни екипи на съдиите докладчици, периодични срещи с прокурорите от Районната прокуратура; допълване и актуализиране на вътрешните счетоводни правила и счетоводната политика, своевременно актуализиране на информацията на интернет страницата на съда, популяризиране и насърчаване на способите за ускорено и извънсъдебно решаване на споровете.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова, Галя Георгиева, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Васил Петров, Каролина Неделчева и главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова относно мерките, които ще бъдат предприети за подобряване дейността на съда във връзка с констатациите от направените проверки на Окръжния съд, определянето на специализирани съдебни състави, равномерната натовареност на съдиите, повишаване прозрачността в работата на съда и решаването на организационните проблеми свързани с общия обем на делата и специализацията на съдиите. Сред поставените въпроси бе и причината да се кандидатира за административен ръководител на Районен съд – Лом, а не за втори мандат като районен прокурор на Районна прокуратура – Лом.

Соня Камарашка бе подкрепена от Васил Петров, който се позова на представената концепция, добре структурираните цели и конкретни мерки за тяхното реализиране.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във