Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Веселин Хайдушки за председател на Районен съд – Брезник

Висшият съдебен съвет избра с  17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3-ма „въздържал се” Веселин Кирилов Хайдушки за председател на Районен съд – Брезник.

Веселин Хайдушки има над 13 години  юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия. Бил е следовател в Териториалното отделение – гр. Трън към Окръжна следствена служба гр. Перник в периода 2002г.-2006г., а от 02.05.2006г. е съдия в Районен съд – Брезник.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Хайдушки определя като приоритетни цели: утвърждаване на съществуващата практика за поддържане на добра комуникация между съдиите в Районния съд и неговите служители; повишаване качеството и ефективността на работата; утвърждаване на правила за периодични справки за делата, чието разглеждане продължава повече от 12 месеца и установяване на причините за забавянето им. С цел уеднаквяване на съдебната практика ще се въведат правила за ежемесечно отчитане броя на върнатите от въззивната и касационната инстанции производства, по които е постановена отмяна на първоинстанционния акт, анализ на причините и периодично провеждане на събрания за обсъждане на констатираните пропуски. Предвиждат се мерки за подобряване на правораздаването и ограничаване постановяването на противоречиви съдебни актове по идентични казуси, включително повишаване квалификацията на прокурорите посредством участие в обучения. Залага се на стриктно спазване на бюджетната дисциплина, подобряване качеството на обслужване на гражданите, активна медийна политика за повишаване доверието в съдебната власт и продължаване на инициативата за провеждане Ден на отворените врати. Въпроси към кандидата зададоха председателя на ВКС Лозан Панов и члена на ВСС Светла Петкова относно визията за предприемане на конкретни действия за оптимизиране на съдебната администрация, подобряване работата на съдилищата в съдебния район предвид реформата на съдебната карта  и данните от последните проверки на ИВСС в съда.

Кандидатурата на Веселин Хайдушки бе подкрепана от членовете на Съвета Галя Георгиева, Галина Карагьозова и Мария Кузманова, които посочиха, че той притежава изискуемите качества за заемане на длъжността „административен ръководител“, налице е добре работещ съд, в който 90% от делата се приключват в тримесечен срок, като голяма част от тях са потвърдени от второинстанционния съд. Галя Георгиева сподели личните си впечатления от работата на съдия Хайдушки и посочи, че работещите магистрати и съдебни служители са изключително мотивирани за подобряване дейността на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във