Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС награди магистрати за успешна работа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Росица Василева Лолова - съдия в Апелативен съд - Варна, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Лолова е поощрена по предложение от Ванухи Аракелян - председател на Апелативен съд – Варна във връзка с освобождаването ѝ от длъжност. Тя има над 37 години юридически стаж изцяло в съдебната система. Работила е като стажант – съдия в Окръжен съд – Варна, съдия изпълнител в Районен съд – Варна, съдия в Районен съд – Девня и Районен съд – Варна, съдия в Окръжен съд – Варна. От началото на 2000 г. е съдия в Апелативен съд – Варна, Наказателно отделение. В предложението за поощряване е посочено, че през периода на работата си в Апелативен съд – Варна, съдия Лолова „демонстрира отлична теоретична подготовка и доказана висока квалификация, точност, оперативност, умение да работи в екип. Осъществява цялостната си дейност по правораздаване прилагайки задълбочените си теоретични познания и придобитите в процеса на работа практически умения, при спазване върховенството на закона и принципа за справедливост и безпристрастност.“ Отбелязано е, че съдия Лолова се е доказала, като магистрат, притежаващ високи нравствени качества и ползващ се с авторитет сред колегите си и съдебните служители.

С решение на съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Росица Василева Лолова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, считано от 03.03.2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Живка Николова Денева-Йорданова - съдия в Апелативен съд - Варна, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Съдия Денева е поощрена по предложение от Ванухи Аракелян - председател на Апелативен съд – Варна във връзка с освобождаването ѝ от длъжност.

Живка Денева има над 36 години юридически стаж, от които над 28 години в съдебната система. Работила е като стажант – съдия в Окръжен съд – Варна, съдия в Районен съд – Варна, съдия в Окръжен съд – Варна, като в окръжния съд за период от две години е изпълнявала длъжността заместник-председател и ръководител на Наказателно отделение. В предложението е посочено, че съдия Денева се е утвърдила като специалист по наказателно право, ерудиран и мотивиран магистрат. „В работата се като съдия демонстрира висока квалификация, професионална и теоретична подготовка, опит и знания, които ѝ позволяват безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения“. Отчетено е, че Живка Денева е „съдия с голям авторите на признат професионалист, лоялен, както към колегите си и служителите на съда, така и към правораздавателната система, на която служи повече от 37 години“.

С решение на съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Живка Николова Денева-Йорданова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, считано от 17.03.2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Васил Банков Чалъков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Смолян, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Чалъков е поощрен по предложение от Игнат Колчев - председател на Административен съд – Смолян във връзка с освобождаването му от длъжност. Той има над 38 години юридически стаж и работи в Административен съд – Смолян повече от 13 години. От 2007 г. е съдия, а от 11.03.2016 г. е заместник-председател на административния съд. В органите на съдебната власт е заемал длъжностите  „стажант-съдия“ в Окръжен съд – Смолян; 4младши съдия“ в Окръжен съд – Смолян, съдия изпълнител в Районен съд – Смолян.

Посочено е, че в работата си като съдия и заместник на административния ръководител подхожда творчески и задълбочено при решаване на всеки конкретен случай, прилага прецизно законите и се води от вътрешното си убеждение.

С решение на съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Васил Банков Чалъков е освободен от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Смолян, считано от 06.03.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във