Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС оцени случайното разпределение на делото за КТБ и даде препоръки

Висшият съдебен съвет прие за сведение Доклада на временната комисия, създадена съгласно решение на ВСС по протокол №52/13.11.2014г, на която бе възложено да извърши проверка за случайното разпределение на делото за несъстоятелност на Корпоративна търговска банка АД, в Софийски градски съд /СГС/, търговско отделение.

Във връзка с направените констатации в хода на извършената проверката в СГС на 13.11.2014г. и изисканите допълнителни документи, по предложение на временната комисия в състав членовете на Висшия съдебен съвет – Румен Георгиев, председател на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, Незабравка Стоева, председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и взаимодействие с инспектората към ВСС, Галина Карагьозова – член на ВСС, компютърни специалисти от Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” в АВСС и Васил Величков-външен специалист по информационни технологии, ВСС прие следните решения:

1. Да се усъвършенства системния продукт Law Choice и да се ускори създаването на версия 5, която да отчита направените бележки по отношение на сигурността от външния експерт, и която да се въведе от 01.01.2015г.

2. Да се направи одит на новата версия на системния продукт Law Choice 5, за да се установи дали удовлетворява стандартите за сигурност и отговарят ли на направените препоръки по т.1.

3. Да се подкрепи предложеното от Комисия ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” /КПКИТС/ извършване на професионален одит на системните администратори в съдебната система с помощта на специализирани в областта фирми.

4. Препоръчва на административните ръководители на Софийски градски съд да създаде необходимата организация по използването на софтуер за случайно разпределение и в Наказателното отделение.

5. Административния ръководител на СГС да създаде необходимата организация като разпределението на градски и търговски дела да се извършва по отделения от зам.-предеседателя на Гражданско отделение да разпределя делата за граждански и въззивни дела, а зам.-председателя на Търговско отделение да разпределя търговски дела в СГС.

6. Препоръчва на административния ръководител на СГС да преустанови установената практика при отвод по конкретно дело, на същото дело да дава нов входящ номер, в случаите на отвод да се използва специално наличните за това опции в системата.

7. Препоръчва на административния ръководител и на заместник административните ръководители на СГС-разпределящи делата по реда на чл.9 от ЗСВ при дела с обществена значимост да уведомяват за тяхното разпределение обществеността и медиите.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във