Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС одобри 18 препоръки за работата на бъдещото ръководство на Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет прие доклад на Временната комисия на ВСС за извършване на проверка по сигнали за нарушения в дейността на административното ръководство на Софийски градски съд. В състава на комисията влизат 12 от членовете на ВСС. Висшият съдебен съвет одобри 18 препоръки за работата на бъдещото ръководство на СГС. Препоръките са съставени въз основа на установените констатации в хода на проверката.

Изхождайки от всичко установено по време на проверката, което е отразено в доклад, комисията дава следните насоки за работата на бъдещото ръководството на СГС. То трябва да създаде ред/правила, които да са оповестени на съдиите относно откриване на нови състави в отделенията на съда, който да е еднообразен на различните отделения на съда, заместване, включително и на продължително отсъстващи съдии, като се следи равномерното натоварване на съдиите от съда при заместването.

Ръководството на СГС трябва да създаде правила и по отношение на равномерното разпределение на младшите съдии във въззивните състави и съставите по разглеждане на частните жалби и жалбите срещу действия на съдебните изпълнители. Ръководството на СГС трябва да създаде правила и за разпределението на съдебните помощници по отделения.

Втората препоръка на ВСС към СГС е да се провеждат общи събрания в случаите, предвидени в закона и при необходимост, на които да се уеднаквява както практиката на съда, така и да се разглеждат важни за работата на съда въпроси, включително и събрания с администрацията, ако трябва по колегии.Относно командироването на съдии, трябва да се преценява момента на командироването им, така че да се знае кого ще заместват или какви дела ще разглеждат, за да не се стига до положение, в което се избегне командироване на съдии, без да е ясно предварително каква работа ще им се възлага. Да се спазват правилата относно командироването и момента.

Четвъртата препоръка на съвета е ръководството на СГС да предприеме възможните мерки, включително и чрез преговори и с помощта на Министъра на правосъдието да се осигурят необходимите зали за спокойно заседание на съдебните състави, с оглед и своевременно насрочване на делата. Административното ръководство да предприеме подходящи и ефективни мерки за разглеждане и решаване на делата от съдиите в разумен срок. Да се проверяват и анализират причините за отлагане на делата. Да се анализира работата на съдебните заседатели, като се провери принципа на разпределение на съдебните заседатели по състави и участието им по делата. Да се анализират причините за отсъствието на съдебните заседатели, довели до отлагане на дела и да се предприемат необходимите мерки за отстраняването им. Трябва да се извърши нова проверка на списъка на вещите лица и да се провери дали включените в списъка вещи лица отговарят на формалните изисквания на закона.

Деветата препоръка на магистратите от ВСС е да се извърши проверка на сигурността на компютърната система, специално на СГС, като се установи кои лица имат достъп до паролата на сървъра и дали този достъп е регламентиран. Да се предприемат ефективни мерки за защита на сървъра да СГС. Проверка и контрол върху деловодната система на СГС и достъпа до деловодната система. Да се прегледа цялостно работата на отдел „Информационни технологии“. Ръководството на градския съд трябва да извърши цялостен преглед върху компетентността и лоялността на администрацията в СГС. ВСС препоръчва да се спазва установения ред в СГС за контакт с външни лица. Следващата препоръка е да бъде направен сериозен и неформален подход при всички назначения. Да се засили контрола при назначенията и атестацията на администрацията и незаетите щатове. Да се прегледа необходимостта от административен секретар в най-големия съд на територията на страната. КПКИТС и ВСС да извършат проверка на всички съдилища в страната относно сигурността на компютърните им системи и достъпа до служебната информация чрез компютърните системи. ВСС да изготви регистър на външните фирми и лица, обслужващи компютърните системи на съдилищата, както и да прецени необходимостта от участието на външни фирми и лица в дейността, касаеща поддръжка на компютърните системи и сървърите на съдилищата, да предприеме технически мерки за контрол върху сигурността на сървърите на всички органи на съдебната власт.

Последната препоръка на кадровците от ВСС е на общо събрание на съдиите и служителите, административното ръководство на СГС да сведе до знанието на съдиите и служителите констатациите от настоящия доклад, изготвен от временната комисия. Настоящият доклад е изготвен въз основа проверка, извършена на място в Софийски градски съд, изслушване на съдиите, за което има изготвени протоколи, проверка на работата по сигнали, които са постъпили в хода на проверката и проверка личната дейност на административните ръководители по отделения и администрацията на Софийски градски съд, както и въз основа на писмените материали, които са неразделна част от настоящия доклад като приложение към него. Копие от доклада да се изпрати за запознаване, след одобряването му от пленарния състав на ВСС, на председателя на ВКС, на и.ф.председателя на СГС.

На основание решение, взето в заседание на комисията на 23 март т. г, докладът, заедно с приложенията, подписан от всички членове на комисията, се внася за разглеждане в пленарния състав на ВСС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във