Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС определи нови позиции за ред магистрати

Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа "за", 2 "против" и 3 "въздържал се", Валентин Стоянов Вълков за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч, след балотаж с Венцислава Николова Кулева, районен прокурор в Районна прокуратура - Ловеч, която получи 5 гласа "за" , 6 "против" и 8 "въздържал се". Третият кандидат в конкурсната процедура Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура Велико Търново получи 1 глас "за", 8 "против" и 10 "въздържал се".


Прокурор Валентин Вълков има над 16 години юридически стаж. Бил е прокурор и заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Ловеч, като от 2006 г. е прокурор в Окръжна прокуратура - Ловеч.


В Концепцията си за управление прокурор Вълков заявява, че като административен ръководител ще се ангажира с повишаване качеството на прокурорската работа и съобразяването й със съдебната практика; засилване специализацията и екипността; повишаване професионалната квалификация на магистратите и рационално използване капацитета на следователите; активизиране дейността по самосезиране на прокурорите при наличие на съответни предпоставки за това; засилване на контролно-ревизионната дейност. В бъдещия си мандат ще работи за промяна в подхода, организацията и начините на осъществяване на прокурорските правомощия в досъдебната фаза на наказателното производство, подобряване взаимодействието с останалите органи, ангажирани в борбата с престъпността, оптимизиране дейността и активността на прокурорите в съдебната фаза на процеса.


В изслушването си пред членовете на ВСС прокурор Вълков подчерта, че ще осигури приемственост по отношение на положителните практики и ще работи за отстраняване на констатираните слабости. В експозето си кандидатът изброи десет фактори с приоритетно значение за подобряване дейността на Окръжната прокуратура, сред които засилване на надзора от административния ръководител върху дейността на прокурорите и повишаване активността на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства, в т. ч и прилагане на екипен принцип в работата с оперативните служби и разследващите органи.


Резерв е намерен в ниската натовареност на следователите, както и в установяване причините за увеличаване на върнатите дела по внесени обвинителни актове от началото на 2014 г.


Въпроси към кандидата постави членът на ВСС Елка Атанасова. Те бяха свързани с по-активно използване капацитета на следователите, с решаване проблема със срочността и качеството на прокурорските актове и с контролно-ревизионната дейност спрямо първоинстанционните прокуратури в съдебния район.


Кандидатурата на прокурор Вълков бе подкрепена от главния прокурор Сотир Цацаров, който сподели впечатленията си от работата му по конкретни дела и определи кандидатурата му като най-добрата в тази конкурсна процедура. Според него Валентин Вълков се ползва с авторитет сред колегите си и има съответните идеи и качества да подобри показателите за дейността на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Facebook logo
Бъдете с нас и във