Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС откри Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив

Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив бе представен на публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин. Проявата бе организирана в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Във форума се включиха Магдалина Иванова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив, и нейните заместници Галина Арнаудова, Надежда Желязкова-Каличкова и  Михаела Буюклиева, Чавдар Грошев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“ при Община Пловдив, адвокат Иван Демерджиев – председател на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия – Пловдив, съдии, адвокати, медиатори и представители на социални институции. Домакин на форума бе Окръжен съд – Пловдив, чийто  председател Розалия Шейтанова презентира ситуирания в сградата на Адвокатска колегия Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив, и обяви, че всички съдилища в съдебния район ще работят с него. Успех на Центъра пожела Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, като изрази надежда той да придобие популярност и се ползва от страни по дела в съдебния район.

Адвокат Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ - модератор на събитието, разясни ролята на съда, адвокатите и медиаторите за осъществяване на медиация, и ползите за гражданите, от нейното прилагане. Тя представи възможностите за провеждане на online процедури по медиация чрез Централизирания електронен портал за медиация. Адвокат Комитова акцентира върху ролята на Центровете по медиация за популяризиране на способа сред гражданите и обърна внимание, че българското законодателство дава възможност всеки от тях да уреди как ще се осъществява неговата програма. Според нея е важно държавата и в частност ВСС да координира работата на Центровете по медиация и да отчита осъществените медиационни процедури, тъй като в момента няма статистика.

Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна и координатор на проекта от страна на Висшия съдебен съвет, отбеляза, че е несравнимо времето, за което протича една медиация, и това на един съдебен процес. Той посочи, че предстои внасяне на предложение за промени в ГПК и АПК, с които да стане задължително насочването към медиация по граждански дела, облигационни искове до 5 000 лв. и търговски спорове. Той е категоричен, че медиация трябва да се провежда преди спорът да влезе в съда.

Адвокат Иван Демерджиев отбеляза необходимостта от проучване на факторите, които способстват за развитие на медиацията, и изрази готовността си да продължи да съдейства на съдилищата за развитието на съдебния медиационен проект в Пловдив. Миглена Михтарска – представител на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пловдив, поиска информация за нивото на междуинституционално сътрудничество в други градове по казуси, които надхвърлят компетенциите на социалните служби. Хари Ховагимян от Сдружение „Медиация БГ“ препоръча да се наблегне върху информираността на гражданите за медиацията. Петър Атанасов от същата организация наблегна за нуждата да се уведомяват страните за възможностите в тази процедура или за задължително насочване към този способ за решаване на спорове.

Съдия Маринов отговори, че вече е изградена част от необходимата инфраструктура чрез откритите от Висшия съдебен съвет пет Центъра по медиация в петте апелативни съдебни райони, определени са групите дела и  предстои да се обсъжда механизмът за задължително препращане към този способ. Дейностите бяха презентирани на пет публични събития в съдебните райони в периода 30.07.2020 – 12.08.2020 г., на които бяха представени новоизградените Центрове по медиация към окръжните съдилища в градовете Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич и Пловдив., както и Централизирания електронен портал за медиация, създаден в рамките на проекта.

Публичните събития предизвикаха сериозен интерес сред представителите на съдебната система, адвокатурата, медиаторите и на местната власти и съответните социални служби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във