Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС представи предприетите действия за въвеждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Висшият съдебен съвет (ВСС) бе сред съорганизаторите на кръгла маса на тема „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи”. Работният форум бе иницииран и осъществен от Съюза на юристите в България (СЮБ) и „Апис Европа” АД с подкрепата на Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

Срещата бе открита от г-н Владислав Славов - председател на Централния съвет на Съюза на юристите в България, г-жа Светла Петкова - член на Висшия съдебен съвет и заместник председател на Комисията по дисциплинарните производства и г-н Камен Влахов – заместник-председател на Върховния касационен съд. Специален гост бе г-н Марк ван Опайнен, член на работната група по е-Право и е-Правосъдие към Съвета на Европейския съюз, който запозна участниците с изискванията, целите и ползите от използването на стандарта ЕCLI.
В изказването си г-жа Петкова припомни, че в резолюция от 2008 г. Европейският парламент е изтъкнал необходимостта от трансграничен достъп до национална съдебна практика, за да могат съдиите в отделните държави-членки да изпълняват своята роля в европейския правен ред. Тя посочи, че през последните години ВСС, с активното участие и партньорство на всички съдебни органи, е предприел редица действия в областта на въвеждане и развитие на процесите, свързани с обезпечаване електронното правосъдие, част от което е и Европейския идентификатор за съдебна практика. Със свое решение от 2011 г. ВСС става национален координатор на системата ECLI, като през изминалите години българската съдебна власт е имала представител в експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно Европейския идентификатор за съдебна практика. Госпожа Петкова отчете, че ВСС е предприел действия за установяване на списъка с кодовете на съдилищата в Република България, публикуването на реда, по който се съставя поредния номер и друга информация от значение за функционирането на системата. В тази връзка, още в началото на мандата на настоящия състав на ВСС Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” е определила работна група от магистрати и компютърни специалисти, която да предложи механизъм за формиране на ECLI номер на всяко съдебно решение и необходимите стъпки за въвеждането му.

Прилагането на ECLI номер в България е облагоприятствано от успешно изпълнения през 2009г. проект на ВСС по ОПАК, с който бе внедрен Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове /ЦУБИПСА/, който към момента съдържа публично достъпни, над 1 500 000 съдебни акта, изпращани автоматизирано от съдилищата.

В рамките на приключилия през 2015 г. проект на Съвета по ОПАК „Електронно правосъдие, проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” бе изготвено техническо задание за изграждане на единна информационна система на съдилищата, която ще замени наличните системи за управление на съдебните дела и в която прилагането на ECLI номер е предвидено като задължителен компонент.

В рамките на форума бяха презентирани: Европейският идентификатор на съдебна практика – ECLI, Единният портал за електронни съдебни дела, обновената система за справки по дела в сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация между административните съдилища, Единната деловодно-информационна система (ЕДИС) на административните съдилища и новата информационна система на АПИС за съдебна практика на държавите-членки по прилагане на Правото на ЕС.

При представянето на Европейския идентификатор за съдебна практика и на възможностите за финансиране и въвеждането му в България, г-н Опайнен заяви, че лесният достъп до съдебни решения на държави членки е от все по-голямо значение за укрепване на ролята на националния съдия в прилагането и спазването на правото на ЕС. Търсенето и позоваването на съдебни решения, постановени в други държави членки, са сериозно възпрепятствани от разликите в националните системи за обозначаване на съдебната практика, в правилата за позоваване на съдебната практика и в техническите полета, описващи характеристиките на дадено съдебно решение. За да се преодолеят тези разлики и да се гарантира достъпът и позоваването на националната, чуждата и европейската съдебна практика, Съветът на Европейския съюз е приканил държавите членки и институциите на ЕС да въведат Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) с минимален набор от еднотипни метаданни за приложимата съдебна практика. Всяка държава членка, която използва ECLI, трябва да определи правителствена или съдебна организация, която да бъде национален координатор за ECLI. Националният координатор за ECLI е отговорен за установяването на списъка с кодовете на участващите съдилища, публикуването на реда, по който се съставя поредния номер, и всякаква друга информация, която е от значение за функционирането на системата ECLI. Координатор за ECLI за ЕС е Съдът на ЕС. Всяка държава членка решава дали и до каква степен да използва системата ECLI, например дали ще я прилага със задна дата към вече постановени решения или какъв да бъде броят на участващите съдилища, например само на равнище върховни съдилища или всички съдилища – отбеляза г-н Марк ван Опайнен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във