Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС прие доклада на прокуратурата за прилагането на закона през 2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие Доклада за прилагането на закона за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 г., който бе представен от Главния прокурор на Република България Иван Гешев. Прокурорите в страната са работили по общо 286 589 преписки и 198 103 досъдебни производства. Разследването по 100 508 досъдебни производства е приключено, като в 99.64% от тях това е станало в законоустановените срокове. Над 65% от тези досъдебни производства са приключени и решени в срок до 8 месеца от образуването им.

В съда са внесени 27 879 прокурорски акта, от които обвинителните актове са 54.2%, предложения за споразумения – 31,8% и постановления с предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а НК са 14%. На съд са предадени 30 861 лица.

Запазена е положителната тенденция в последните три години на спад на върнатите от съда дела – 832, което е с 8% по-малко спрямо 2019 г. и с 18% по-малко спрямо 2018 г. Обективен критерий за ефективността на разследванията и повишеното качество на прокурорската работа е относителният дял на върнатите дела спрямо внесените в съда прокурорски актове, който също трайно намалява - 3% при 3.1% за 2019г. и 3.3% за 2018 г.

Другият показател за ефективността на прокурорската работа и в двете фази на наказателното производство е делът на оправданите лица, който отново е незначителен - 2% (2.5%; 2.7%).

Въпреки много добрите резултати, в ПРБ продължава да се извършва задълбочен анализ на причините за връщане на делата и за постановяване на оправдателни присъди. Съответно, делът на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт продължава да е много висок - 98%. Висок е делът на приведените в изпълнение от прокурор влезли в сила осъдителни съдебни актове спрямо получените от съда – над 98,5%. Приблизително 1/3 от общо наблюдаваните и новообразуваните дела от особен обществен интерес са наблюдавани от прокурорите в СГП и СРП. С 5.8% спрямо 2019 г. и с 23.5% спрямо 2018 г. са се увеличили наблюдаваните дела от особен обществен интерес в Специализираната прокуратура през настоящия отчетен период.

При намаляваща тенденция в броя на наблюдаваните дела от особен обществен интерес, относителният дял на решените от прокурор дела се запазва сравнително устойчив – 59.9%. Намалява броят на прекратените досъдебни производства по дела от особен обществен интерес.

Увеличен е делът на внесените в съда прокурорски актове спрямо решените дела от особен обществен интерес – 33.9%. Относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове - 3.5%, намалява – при 4.3% за 2019 г. и 3.9% за 2018 г. Запазено е постигнатото през миналата година намаляване не само по отношение на броя на оправданите лица, но и на относителния им дял спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт, за престъпления по дела от особен обществен интерес, който дял за 2020 г. е 2.6%.

Продължава да е много висока активността и ефективността на прокурорите в областта на международно правното сътрудничество – издадени са 981 европейски заповеди за разследване и са изпълнени 843 броя, което утвърждава този нов европейски инструмент като водещ. Изпратени са 331 молби за правна помощ, а от българска страна са изпълнени 1252. Издадени са 221 европейски заповеди за арест и са изпълнени 202.

В организационен аспект 2020 година, както и предходната година, протече под знака на процеса по оптимизиране на районните прокуратури. По предложение на главния прокурор Прокурорската колегия на ВСС взе решение на 8 юли 2020 г. оптимизирането да продължи чрез окрупняването на още 38 районни прокуратури, одобрено с решение на Пленума на ВСС, в сила от 1 януари 2021 г. Така към края на 2020 г. от общо 113 районни прокуратури в териториални отделения не са трансформирани само 9 районни прокуратури, всичките в района на Софийска окръжна прокуратура, но за тях процесът продължава през настоящата 2021 година.

Постигнатите положителни резултати се дължат на съвместния  принос на прокурорите и разследващите органи  и са извоювани на фона и въпреки трайно съществуващите затруднения – несъвършената законодателна уредба, проблемите с кадровото обезпечаване на разследващите полицаи в МВР, все още неизползвания пълен капацитет на следователите, недостигът на квалифицирани вещи лица и преводачи.

Работна група от прокурори и експерти е изготвила систематизирано експертно предложение за необходимите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, което на 13.10.2020 г. бе изпратено в 44-ото Народно събрание и на министъра на правосъдието. Предложените законодателни промени са съобразени и с констатациите и препоръките, съдържащи се в Независимия анализ на структурния и функционален модел на ПРБ, както и в докладите на ЕК до Европейския парламент и Съвета за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от последните няколко години.

По линия на противодействието срещу конвенционалната или така наречена „битова“ престъпност (кражби, грабежи и др.) бе осъществено оптимално взаимодействие между ПРБ и МВР при разследването на две и повече досъдебни производства срещу един и същ обвиняем, като през 2020 г. организацията на работата в прокуратурите по тази категория дела значително се подобри. В тази връзка системно на територията на различни населени места в страната се провеждаха специализирани полицейски операции. В резултат на активните действия на ПРБ и МВР бе отбелязан значителен спад (около една трета) на регистрираните престъпления. Сериозни успехи бяха постигнати и в противодействието на „телефонните измами“.

На административните ръководители на районните и окръжните прокуратури бе разпоредено създаване на организация за извършване на системни проверки от съответните областни дирекции на МВР и териториалните им структури за разкриване и разследване на престъпления с предмет наркотични вещества по чл. 354а – чл. 354в НК. Указано бе и осъществяване на засилена методическа и организационна помощ на наблюдаващите прокурори по досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани с управление на отпадъци не по установения ред.

Във връзка с въведените от 13.03.2020 г. извънредни мерки на територията на страната за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, бе създадена организация за вземането на специален надзор на всяко образувано досъдебно производство по чл. 355 НК, чл. 326 НК и други относими престъпни състави.

Организационно бе осигурено взаимодействието на ПРБ с Европейската прокуратура с обособяването на съответно структурно звено във Върховната касационна прокуратура. Понастоящем се реализира процес на методическо обезпечаване на взаимодействието, както и на организационно-техническо осигуряване на предстоящото стартиране на работата на Европейските делегирани прокурори у нас. Дейността на Националното ни бюро в Евроджъст продължава да е изключително активна и успешна. Увеличен е отново и броят на съвместните екипи за разследване и качеството на работата им.

В заключение, и през изминалата 2020 г., дейността на прокуратурата следва да се отчете като успешна. Въпреки изключителните трудности от обективен характер с оглед пандемията, бяха създадени условия за нормалното и срочно изпълнение на служебните задължения на прокурорите, следователите и съдебните служители в защита на правата и законните интереси на българските граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във