Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС прие одита на системата за случайно разпределение на делата с цел ограничаване на вътрешни и външни уязвимости

Пленумът на Висшия съдебен съвет повече от осем часа обсъжда резултатите от одита на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и мерките, които следва да бъдат предприети. Дебатът протече при закрити врата, заради конфиденциалния характер на доклада и досъдебно производство образувано от Софийска градска прокуратура по сигнал от членове на ВСС.

Одитът на ЦССРД е възложен на „АМАТАС“ ЕАД с обществена поръчка, като тестът е проведен в периода 17.02.-09.03.2020 г., а изготвеният доклад съдържа препоръки за отстраняване на всяка от откритите уязвимости. По време на тестовете за оценка на сигурността, са идентифицирани общо 23 уязвимости. От тях, 11 са категоризирани с високо ниво на риск, 2 със средно и 10 с ниско. Във връзка с констатациите в доклада членове на ВСС подадоха сигнал до главния прокурор на Република България с искане за предприемане на незабавна проверка, при която да се изясни: осъществена ли е злоупотреба с ЦССРД, като разпределянето не е извършено на случаен принцип; осъществен ли е умишлено достъп  до базата данни, с която работи системата по начин, който дава възможност за въвеждане (модифициране), изтриване на записи; кой и кога е имал достъп до системата и има ли нерегламентирано добавяне (изтриване на IP адреси – „ползватели“).

Пленумът на ВСС прие доклада на „АМАТАС“ ЕАД за извършен одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата, като е взето решение да бъдат отстранени отстранени констатираните уязвимости на системата.

Представляващият ВСС е упълномощен да прекрати договора със „Смарт Системс 2010“ ЕООД за абонаментно обслужване на ЦССРД при условията на чл. 16, т. 2 от договора за абонаментно обслужване, а при непостигане на съгласие по чл. 16, т. 3 от същия договор, както и в кратки срокове да организира и проведе обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости и поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата“. Пленумът на ВСС възложи на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да извърши верификация на IP адресите на съдилищата в защитната стена.

Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да изиска от одитиращата фирма да изготви резюме на доклада след изчистване на техническите подробности, касаещи сигурността на системата и след разрешение от наблюдаващия прокурор по чл. 198 от НПК след което да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във