Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС продължава да бори конфликтите на интереси в съдебната сфера

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова, членове на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС /КПУКИВСС/ и членове на съвета се срещнаха с главния инспектор Анна Караиванова и инспекторите в Инспектората към ВСС.

Работният форум се проведе по инициатива на КПУКИВСС като тема на разговорите бяха проблеми свързани със взаимодействието на ВСС и Инспектората към ВСС, както и обсъждане на Проекта на Методиката за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет.

В рамките на институционалната среща бяха обсъдени редица въпроси свързани с дейността на Инспектората, направените констатации в хода на извършваните проверки и възможностите за по-добро взаимодействие със Висшия съдебен съвет. Като проблеми бяха отчетени сериозните просрочия по изписване на съдебните актове от магистрати при преместване, повишаване или командироване в органите на съдебната власт и в европейските институции, както и натовареността в Софийски районен съд. Изведена бе необходимостта от въвеждане на времеви стандарти за периода от внасянето на искова молба до насрочване на първо съдебно заседание по граждански и търговски дела, както и проблема с обособените няколко деловодства в Софийска районна прокуратура. Прието бе въвеждането на практика при установяване на системни идентифицирани проблеми при проверки от Инспектората към ВСС, своевременно да бъде сезирана КПУКИВСС за иницииране и предприемане на съответни мерки.

По отношение на Проекта на Методиката за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет г-жа Караиванова и съдебните инспектори направиха конкретни препоръки за изменение и допълнение на текстовете касаещи ангажиране дисциплинарната отговорност на магистратите и административните ръководители, еднократността на наказанието, възможностите за обжалване, понятията „разумен” и „законов” срок и други. Решено бе в срок до 15.11.2014г. Инспектората към Висшия съдебен съвет да изрази писмено становище по проекта на методиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във