Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС провежда обществена дискусия за института на съдебните заседатели

Между 6 и 17 декември тази година ВСС. ще проведе обществена дискусия  по предложенията за усъвършенстване института на съдебните заседатели чрез осигуряване на реално обществено участие, актуализиране на етичните принципи и правила за тяхното поведение и унифициране на Декларация за наличие/липса на конфликт на интереси (вариант 1 и вариант 2).

Те са изготвени въз основа на направените по проекта оценки на действащата нормативна уредба и на практиката в ЕС, при извършеното проучване в 8 страни членки със сходни системи за избор на съдебни заседатели. Автор на предложенията е Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – изпълнител на Дейност 1 по проект № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Целта на обществената дискусия е насърчаване на сътрудничеството между граждани, бизнес, неправителствени организации, магистрати, съдебни служители и съдебните заседатели при формулирането на политиките и предложенията за законодателни промени, касаещи статута и дейността им. Получените становища ще бъдат съобразени в окончателните предложения за осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели, за актуализиране на етичните принципи и правила и за утвърждаване на унифицирана декларация за наличието/липсата на конфликт на интереси.

Доклад с конкретни предложения за: осигуряване на реално обществено участие; актуализиране на етичните принцпи и правила за поведение на съдебните заседатели; унифицирана декларация за наличието/липса на конфликт на интереси на съдебните заседатели.

Доклад с конкретни предложения за актуализиране на етичните принципи и правила за поведение на съдебните заседатели

Сравнителна таблица промени ЗСВ

Сравнителна таблица промени Наредба СЗ

Facebook logo
Бъдете с нас и във