Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС провежда редовно заседание, заема се с кадрови въпроси

Висшият съдебен съвет ще проведе днес редовното си заседание. Първа точка в дневния му ред е избор на административни ръководители на органите на съдебната власт. За окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ловеч кандидатстват Венцислава Николова Кулева, административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Ловеч; Валентин Стоянов Вълков - прокурор в Окръжна прокуратура Ловеч; Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура Велико Търново.


Магистратите ще разгледат и мотивирано предложение за второ класиране в обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност "прокурор" в апелативните прокуратури, обявен с решение на ВСС.


Комисията по предложенията и атестирането внася проект на решение за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Ще бъде разгледан и проект на решение за определяне на магистрати за изпълняващи функции на административни ръководители в органите на съдебната власт.


Магистратите ще изслушат и Марияна Микова Лазарова - Кабакчиева, съдия в Административен съд - Велико Търново, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка. Предстои и изслушване на Галина Николова Иванова, председател на Районен съд - Нови пазар, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка. ВСС ще се занимае и със Силвия Петкова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.


Магистратите ще разгледат и проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - Варна за поощряване на Веселин Христов Стоянов,административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Разград /освободен с решение на ВСС по протокол № 33/17.07.2014 г., т. 7. и проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Варна за придобиване статут на несменяемост на Цветелина Георгиева Хекимова, съдия в Районен съд - Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във