Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС се обяви против мораториума върху назначенията

Пленумът на Висшия съдебен съвет с 18 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ прие становище по конституционно дело № 8/2021 г. на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на Решението на 45-то Народно събрание от 22 април 2021 г. в частта по т. 1, б.“е“, с което се налага мораториум върху дейността на държавните органи по избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл.6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по искане за задължително тълкуване на чл.86 във връзка с чл.84 и чл.85, във връзка с чл.111, ал.3, във връзка с чл.4, ал.1 и чл.8 от Конституцията на Република България по въпроса: „Допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл.111, ал.3 от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт?”

Според Пленума на Висшия съдебен съвет посоченото решение в частта по т.1, б.“е“, с което се налага мораториум върху дейността на държавните органи по избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл.6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в това число открити процедури по избор и/или назначаване на съдии, прокурори и следователи, както и процедури по избор на административни ръководители на органи на съдебната власт и техни заместници, и се препятства откриването на нови процедури е в противоречие с разпоредбите на чл.4, ал.1, чл.8, чл.117, ал.2, чл.129, ал.1 и ал.2 и чл.130а, ал.5 от КРБ, както и с разпоредбата на чл.133 от Основния закон. Относно искането за задължително тълкуване на чл.86 във връзка с чл.84 и чл.85, във връзка с чл.111, ал.3, във връзка с чл.4, ал.1 и чл.8 от Конституцията на Република България Пленумът на ВСС счита, че е недопустимо с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл.111, ал.3 от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт.

Становището на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във